Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 260

Άρθρο 260: Διακήρυξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη διακήρυξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

α) Η αρχή που προκηρύσσει τη δημοπρασία.

β) Το σύστημα δημοπράτησης.

γ) Το είδος και η θέση του έργου που δημοπρατείται στο σύνολο ή εν μέρει, με συνοπτική περιγραφή που συνιστά τον τίτλο της εργολαβίας που θα συσταθεί και η προβλεπομένη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης.

δ) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διενέργειας της δημοπρασίας όπως επίσης και ο χρόνος και ο τόπος χορήγησης των τευχών της μελέτης του έργου στους ενδιαφερόμενους.

ε) Οι δεκτοί στη δημοπρασία, ανάλογα με το εργοληπτικό πτυχίο ή και τυχόν απαιτούμενων προσθέτων κατά παρέκκλιση προσόντων και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

στ) Τα τεύχη της μελέτης του έργου που προσδιορίζονται απαραίτητα με τα στοιχεία των οικείων εγκριτικών τους αποφάσεων όπως και κάθε άλλο στοιχείο επί του οποίου θα βασισθεί η κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης.

ζ) Οι διατάξεις κατά τις οποίες θα γίνουν η διεξαγωγή της δημοπρασίας, ο έλεγχος των προσφορών, η ανάδειξη του ανάδοχου και η ανάθεση της κατασκευής του έργου σε αυτόν, ή τυχόν επιτρεπτές από αυτές παρεκκλίσεις σύμφωνα με το νόμο.

η) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι μαζί με τα οικεία τους αποδεικτικά, όπως και τη σχετική προσφορά ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης.

θ) Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που απαιτείται κατά το διαγωνισμό.

ι) Τα θέματα σχετικά με την υποβολή ενστάσεων κατά των διενεργούμενων διαγωνισμών.

ι)α) Την υποχρέωση του ανάδοχου που θα αναδειχθεί για αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως και την καταβολή των εξόδων δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και των κηρυκείων δικαιωμάτων.

ι)β) Διάφορα άλλα στοιχεία που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.