Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 259

Άρθρο 259: Συγγραφές υποχρεώσεων (γενική ή και ειδικές)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτές περιλαμβάνουν τους γενικούς ή ειδικούς όρους για την εκτέλεση του έργου πάσης φύσεως καθώς και οικονομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίες, ρήτρες, πίνακες υλικών με την αποτίμησή τους που τυχόν χορηγούνται από τον κύριο του έργου κ.λ.π. Οι όροι αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες της τέχνης. Ειδικότερα αυτές πρέπει επιπρόσθετα να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 

α) Αντικείμενο και αρχική αξία της εργολαβίας.

β) Στοιχεία της εργολαβίας (όπως αυτά αναφέρονται στη Διακήρυξη).

γ) Προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών και χρονικό τους προγραμματισμό.

δ) Γενικά και επισφαλή έξοδα και επιβαρύνσεις.

ε) Νέες τιμές μονάδας.

στ) Αναθεώρηση τιμών.

ζ) Τρόπο επιμέτρησης των εργασιών.

η) Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους.

θ) Ασφάλιση προσωπικού.

ι) Προστατευτικές κατασκευές.

ι)α) Γενικούς όρους.

ι)β) Καθορισμό εργοταξίου και κατασκευαστικά σχέδια.

ι)γ) Λήψη φωτογραφιών.

ι)δ) Πιστοποίηση πληρωμών - επιμετρήσεις.

ι)ε) Ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.