Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 255

Άρθρο 255: Τιμολόγιο μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτό περιέχει:

 

α) Γενικούς όρους.

β) Βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών (Β.Τ.Η.Υ.) ήτοι:

β)α) Αμοιβές και αποζημιώσεις (μετ' επιβαρύνσεων, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΤΕΑΕΔΞΕ, δώρων κ.λ.π.).

β)β) Μισθώματα μηχανημάτων.

β)γ) Τιμές υλικών επί τόπου των έργων με εφαρμογή των οποίων προέκυψαν οι τιμές μονάδος εργασιών.

γ) Αύξοντες αριθμούς τιμολογίου, άρθρων ανάλυσης, πλήρη περιγραφή εκάστου είδους εργασίας μετά του αντιστοίχου είδους μονάδος και των τιμών μονάδος των εργασιών, ολογράφως και αριθμητικώς.

δ) Σε περίπτωση χορηγήσεως από τον εργοδότη υλικών, το τιμολόγιο περιλαμβάνει και ίδιο πίνακα χορηγουμένων υλικών, από τον οποίο καθορίζονται το είδος, οι διαστάσεις και η ποιότητα των χορηγουμένων υλικών, η θέση παραδόσεως και οι τιμές μονάδος χρεώσεως αυτών. Οι τιμές αυτές καθορίζονται βάσει των τιμών υλικών που περιέχονται στο τιμολόγιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.