Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 249

Άρθρο 249: Μελέτη εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έγκριση των οριστικών μελετών των οικοδομικών έργων και των εγκαταστάσεων συντάσσεται υπό του μελετητή η μελέτη εφαρμογής η οποία και υποβάλλεται σε δύο φάσεις.

 

2. Η πρώτη φάσις περιλαμβάνει:

 

α) Τεχνική μελέτη που περιέχει:

α)α) Αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε είδος εγκατάστασης χωριστά.

α)β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων.

 

β) Σχέδια ως ακολούθως:

β)α) Σχέδια διατάξεων κάθε εγκατάστασης που να δείχνουν την ακριβή πορεία, το υλικό και τις διαστάσεις των δικτύων, τις θέσεις, το μέγεθος και το είδος των μηχανημάτων και συσκευών που τοποθετούνται, καθώς επίσης και κάθε λεπτομέρεια χρήσιμη για την εκτέλεση του έργου.

β)β) Διαγράμματα δικτύων, αυτοματισμών, συνδεσμολογιών κ.λ.π. σε όσες εγκαταστάσεις αυτά απαιτούνται.

β)γ) Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτούνται, σε ανάλογη κλίμακα, εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων, στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις, η κατασκευή και η εγκατάσταση αυτών.

γ) Τεχνική περιγραφή που αποτελείται από:

γ)α) Τεχνική έκθεση.

Αυτή περιέχει την περιγραφή του συστήματος κάθε εγκατάστασης, τον τρόπο λειτουργίας της όπως επίσης και τα μηχανήματα και τις συσκευές που τη συγκροτούν. Επίσης αυτή συμπληρώνει τα σχέδια λαμβάνοντας υπόψη κάθε λεπτομέρεια η οποία δεν φαίνεται σε αυτά και τις ειδικές εργασίες οι οποίες πιθανώς θα πρέπει να εκτελεσθούν σε τμήμα του δικτύου ή σε όλο το δίκτυο.

γ)β) Προδιαγραφές.

Προδιαγραφές των μηχανημάτων των συσκευών και των υλικών των δικτύων κάθε εγκατάστασης. Οι προδιαγραφές τονίζουν ιδιαίτερα τα τεχνικά στοιχεία των συσκευών των μηχανημάτων.

δ) Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αναφερόμενη σε:

δ)α) Τις εργασίες και τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο.

δ)β) Τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.

δ)γ) Τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου.

ε) Αναλυτική προμέτρηση.

στ) Συνοπτική προμέτρηση.

ζ) Πίνακα των αρμοδίως εγκεκριμένων βασικών τιμών υλικών και ημερομισθίων.

 

3. α) Κατά τη δεύτερη φάση η οποία λαμβάνει χώρα μετά την έγκριση της προμέτρησης και του πίνακα βασικών τιμών των υλικών υποβάλλονται τα απαιτούμενα στα τεύχη δημοπράτησης ανάλογα με τον τρόπο δημοπράτησης ως ενιαίο κτιριακό έργο ή χωριστά.

 

β) Στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.

 

4. Ως κλίμακες των σχεδίων της μελέτης εκτέλεσης ορίζονται για τα γενικά σχέδια 1:100 και 1:50 και για τα σχέδια λεπτομερειών οι 1:20, 1:10, 1:5, 1:1, οι οποίες καθορίζονται ή τροποποιούνται τελικά ανάλογα με την έκταση και τη φύση του έργου και των προβλεπόμενων κατασκευών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.