Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 221

Άρθρο 221: Περιεχόμενο της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Τη σύνταξη του προγράμματος του έργου, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της σοβαρότητας του αντικείμενου και δεν χορηγείται από τον εργοδότη, όπως επίσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος κατά την εκπόνηση των διαφόρων σταδίων της μελέτης.

β) Την ανάλυση και τον έλεγχο του τυχόν υφιστάμενου προγράμματος του έργου.

γ) Τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων των απαιτούμενων για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.

δ) Την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αιτημάτων που τίθενται από το πρόγραμμα του έργου και την διατύπωση των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή του υπό μορφή σχεδίων, πινάκων τεχνικών προδιαγραφών κ.λ.π.

ε) Την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου στο σύνολο και κατά τις απαιτούμενες επιμέρους εργασίες.

στ) Την υπόδειξη της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου.

 

2. Η μελέτη οικοδομικού κτιριακού έργου περιλαμβάνει:

 

α) Την αρχιτεκτονική μελέτη.

β) Τη μελέτη της φέρουσας κατασκευής αυτού.

γ) Τις μελέτες των εγκαταστάσεων αυτού.

δ) Τις μελέτες των έργων υποδομής και διαμόρφωσης του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου επί του οποίου ανεγείρεται το κτιριακό έργο (αρμοδιότητας αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ.λ.π. ειδικοτήτων Μηχανικών.

 

Η εκπόνησις των εν λόγω μελετών (έργων υποδομής και περιβάλλοντα χώρου) διέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές των παραπάνω μελετών με στοιχεία α, β και γ ανάλογα με την κατηγορία της μελέτης ήτοι: αρχιτεκτονικής, φέρουσας κατασκευής και εγκαταστάσεων. Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη πρασίνου (φύτευσης) καθώς αφορά την αρμοδιότητα Γεωπόνου, Δασολόγου κ.λ.π., για την οποία πρέπει να εφαρμοσθούν οι οικείες Προδιαγραφές και αμοιβές του αρμόδιου φορέα (Υπουργείο Γεωργίας).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.