Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 210

Άρθρο 210: Προκαταρκτική μελέτη (έκθεση) δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προκαταρκτική μελέτη (έκθεση) των δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) Τεχνική Έκθεση και

β) Σχέδια

 

2. Τεχνική Έκθεση

 

Στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω:

 

α) Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης και υφιστάμενες σχετικές μελέτες και προτάσεις. Κριτική διερεύνηση αυτών.

β) Γεωγραφικά στοιχεία.

γ) Στοιχεία μορφολογίας και ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη φύση του εδάφους και τη στάθμη των υπογείων υδάτων.

δ) Δημογραφικά στοιχεία.

ε) Στοιχεία υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης (βιοτεχνία, βιομηχανία, εμπόριο, τουριστική κίνηση, δημοτικά σφαγεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

στ) Στοιχεία χρήσιμα για το σκοπό της μελέτης από τυχόν υφιστάμενη χωροταξική μελέτη της ευρύτερης περιοχής και του τυχόν υφιστάμενου ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης και της γύρω αυτής περιοχής.

ζ) Πολεοδομικές συνθήκες.

η) Υφισταμένη πυκνότητα οίκησης.

θ) Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού και μελλοντικής πυκνότητας οίκησης.

ι) Στοιχεία σχετικά με την ύδρευση της πόλης και της μελλοντικής εξέλιξης αυτής.

ι)α) Στοιχεία σχετικά με τα υφιστάμενα έργα αποχέτευσης της πόλης και προτάσεις σχετικές με το ποια από τα υφιστάμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντασσόμενα στα προτεινόμενα έργα και ποια πρέπει να αποκλεισθούν οπωσδήποτε.

ι)β) Βροχοπτώσεις και εντάσεις βροχής βάσει υφιστάμενων υδρολογικών μελετών (κατόπιν διερεύνησης της αξιοπιστίας τους ή κατόπιν σύντομης επεξεργασίας των υπαρχόντων στοιχείων).

ι)γ) Προτεινόμενο σύστημα αποχέτευσης.

ι)δ) Εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος αποχέτευσης που εξετάστηκαν και επαρκής αξιολόγηση (από τεχνική και οικονομική άποψη) της λύσης που προκρίθηκε. Για τη σύγκριση των δαπανών κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων δίδονται (λαμβάνοντας σταθερή την αξία του χρήματος κατά το χρόνο κατασκευής και οικονομικής ζωής) τα παρακάτω στοιχεία:

 

Κόστος κατασκευής και διαχωρισμός του σε έργα διαφορετικής οικονομικής ζωής.

Χρόνος ζωής των επιμέρους έργων σημαντικής δαπάνης (πραγματικός και οικονομικός χρόνος ζωής).

Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας (για ενέργεια, προσωπικό, διοίκηση, συντήρηση κ.λ.π.).

Κόστος των έργων με αναγωγή των δαπανών κατασκευής και των ετησίων δαπανών λειτουργίας (κατά το χρονικό διάστημα της οικονομικής ζωής) σε αρχικό χρόνο.

 

ι)ε) Συνοπτικός προϋπολογισμός, που εκτιμά τη δαπάνη κάθε εναλλακτικής λύσης που εξετάστηκε και τη λύση που τελικά προτείνεται. Ο προϋπολογισμός αυτός αποτελείται από επιμέρους προϋπολογισμούς, που αναφέρονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, στο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων, στο δομικό και το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος (ξεχωριστά) των αντλιοστασίων, της εγκατάστασης επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων κ.λ.π. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται βάσει της γενικής προμέτρησης και τιμών μονάδας, που λαμβάνονται από την εκτέλεσης παρόμοιας φύσης έργων. Διαχωρισμός της συνολικής δαπάνης σε δαπάνες που αναφέρονται σε επιμέρους έργα διαφορετικής οικονομικής ζωής.

ι)στ) Προτεινόμενα έργα δικτύου ομβρίων υδάτων, δηλαδή:

 

Περιγραφή της χάραξης του δικτύου ομβρίων υδάτων και λεκάνες απορροής.

Παροχές υπολογισμού.

Βασικές παραδοχές αγωγών (τυπικές διατομές, επιτρεπόμενα όρια ταχυτήτων, κλίσεις, κινητά φορτία, τύποι υδραυλικών υπολογισμών κ.λ.π.).

Υδραυλικοί υπολογισμοί χαρακτηριστικών διατομών των συλλεκτήρων ομβρίων, που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων και την ένταξη ή μη των υφιστάμενων.

Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων τυπικών και μη έργων.

 

ι)ζ) Προτεινόμενα έργα δικτύου ακαθάρτων υδάτων, δηλαδή:

Περιγραφή της χάραξης του δικτύου των ακαθάρτων υδάτων και διαχωρισμός της πόλεως σε ζώνες και υποζώνες.

Είδος σωλήνων, ελάχιστη διάμετρος και τύποι υδραυλικών υπολογισμών.

Ειδική παροχή ακαθάρτων υδάτων.

Εισροές από υπόγεια και όμβρια ύδατα.

Υδραυλικοί υπολογισμοί χαρακτηριστικών διατομών συλλεκτήρων ακαθάρτων υδάτων, που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων και την ένταξη ή μη των υφιστάμενων.

Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων τυπικών ή μη έργων.

Γενική περιγραφή, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων, των καταθλιπτικών αγωγών και των συναφών έργων των αντλιοστασίων.

Προτάσεις για τον τρόπο μελλοντικής επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές, στις οποίες καταρχήν προβλέπεται ότι θα επεκταθεί μελλοντικά η πόλη.

Προτάσεις για τη διάθεση των λυμάτων και της ιλύος.

Προτάσεις για σταδιακή κατασκευή των έργων και της επέκτασης στις προαναφερόμενες περιοχές.

Προτάσεις σχετικές με τα έργα που μελετήθηκαν με προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής τους και διαχωρισμός της δαπάνης αυτής σε δαπάνη έργων πολιτισμού μηχανικού και δαπάνη ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Προτάσεις για τις εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπόνηση της προμελέτης, με προϋπολογισμό προεκτίμησης της δαπάνης τους.

 

3. Σχέδια.

 

Τα συνοδεύοντα την προκαταρκτική μελέτη σχέδια είναι τα παρακάτω:

 

α) Λεκάνες απορροής των τυχόν χειμάρρων που διασχίζουν την πόλη σε κλίμακα 1:50.000 ή σε άλλη κατάλληλη.

β) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:20.000 ή σε άλλη κατάλληλη με ενδείξεις που ενδιαφέρουν την μελέτη ακαθάρτων, όπως π.χ. αποδέκτης, ο κεντρικός συλλέκτης, οι βασικοί συλλεκτήρες και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. Ομοίως χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:20.000 ή άλλη κατάλληλη με ενδείξεις που ενδιαφέρουν τη μελέτη ομβρίων, όπως π.χ. οι αποδέκτες, τα ρεύματα, οι περιφερειακές τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων με τις λεκάνες απορροής τους.

γ) Κατανομή πυκνότητας πληθυσμού πάνω σε ρυμοτομικό διάγραμμα της πόλης σε κλίμακα 1:5.000 ή σε άλλη κατάλληλη.

δ) Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων ομβρίων σε ρυμοτομικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000.

ε) Οριζοντιογραφία αγωγών ακαθάρτων πάνω σε ρυμοτομικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, όπου σημειώνονται οι θέσεις των συλλεκτήρων, των αντλιοστασίων (με τις ενδείξεις παροχής και του μανομετρικού ύψους).

στ) Κατά μήκος τομές του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και ενδεχομένως παραλλαγών αυτού όπως και των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων και αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε κλίμακα μηκών 1:2.000 και υψών 1:100 (όπου εκτός των στοιχείων εδάφους σημειώνονται τα υψόμετρα πυθμένα και τα υδραυλικά στοιχεία).

ζ) Προσχέδια αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων σε κλίμακα 1:50.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.