Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 177

Άρθρο 177: Αντικείμενο, σκοπός, περιεχόμενο και μέθοδοι εκπόνησης της υδρολογικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο.

 

Η παρούσα προδιαγραφή εκπόνησης υδρολογικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αφορά τη διερεύνηση των μετεωρολογικών συνθηκών και των επιφανειακών απορροών και δεν υπεισέρχεται σε θέματα υδρογεωλογίας.

 

2. Σκοπός.

 

Το περιεχόμενο της κάθε υδρολογικής μελέτης που εκπονείται εξαρτάται από τη φύση και τη σημασία των έργων που μελετώνται και αποσκοπεί στην συναγωγή των απαιτούμενων υδρολογικών μεγεθών για τον υπολογισμό των υπόψη έργων.

 

3. Περιεχόμενο.

 

Για την εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης, λαμβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία βροχής, στάθμης ρευμάτων, παροχής ρευμάτων, παροχής πηγών, θερμοκρασίας αέρα, θερμοκρασίας υδάτων, υγρασίας, ανέμων, εξατμίσεων, στάθμης λιμνών, ηλιοφάνειας κ.λ.π. κατά περίπτωση. Τα παραπάνω στοιχεία, μετά από έλεγχο της αξιοπιστίας τους, δίδονται σε πίνακες, στους οποίους σημειώνεται και η προέλευσή τους.

 

4. Μέθοδοι εκπόνησης κατ' εφαρμογή των εκάστοτε στατιστικών μεθόδων που ταιριάζουν, θεωρητικών σκέψεων και της πείρας.

 

Ως μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται αυτές του μετρικού συστήματος. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρέπει να ανταποκρίνονται και να συμπληρώνονται, όπου απαιτείται τούτο, με εύστοχες παραδοχές και εμπειρικές σχέσεις. Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται όπου απαιτείται σε μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς, με την εφαρμογή μεθόδων που ταιριάζουν στην περίπτωση και με την κατάρτιση σχετικών σχέσεων.

 

Δίδονται τιμές των εξεταζομένων μεγεθών για περίοδο επαναφοράς: Τ=1/2,1,2,5,10,20,50,100 ή και περισσότερων ετών. Προκειμένου για έργα ασφάλειας φραγμάτων, δίδονται τιμές και για: Τ=500, 1000 ή και περισσότερα έτη. Εάν απαιτείται και είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται περισσότερες της μιας μεθόδου επεξεργασίας των παρατηρήσεων. Τέλος γίνεται προσφυγή και σε εμπειρικές μεθόδους και τύπους και συγκρίνονται τα αποτελέσματα.

 

Η εκπονούμενη υδρολογική μελέτη εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στη συνέχεια πρέπει να περιέχει και κάθε άλλο στοιχείο απαιτείται για το σκοπό της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.