Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 160

Άρθρο 160: Στάδια και περιεχόμενο μελέτης σήμανσης οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες σήμανσης εκπονούνται σε δύο στάδια:

 

α) Στάδιο Α. Αναγνώριση οδού: Κατά το στάδιο αυτό εκτελείται η εργασία υπαίθρου με τη λήψη από το Μελετητή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη μελέτη σήμανσης τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα σχέδια της μελέτης της οδού (π.χ. η ορατότητα σε οριζοντιογραφία κ.λ.π.).

 

α)α) Στην περίπτωση παλαιών οδών για τις οποίες δεν υφίστανται σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομών και διατομών, ο καθορισμός του είδους και της χιλιομετρικής θέσης της απαιτούμενης σήμανσης γίνεται κατά το στάδιο αυτό της μελέτης με επιτόπου εξέταση των υφιστάμενων συνθηκών στα διάφορα τμήματα της οδού.

α)β) Επί νέων οδών και εφόσον η μελέτη σήμανσης δεν εκπονείται κατά το στάδιο της μελέτης της οδού το στάδιο αυτό εκτελείται με την αποπεράτωση των χωματουργικών τουλάχιστον εργασιών, ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν παραλλαγές της οδού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο της κατασκευής καθώς και τυχόν αύξηση του συνολικού πλάτους της οδού λόγω εκτεταμένων αποθέσεων χωμάτων.

 

β) Στάδιο Β. Οριστική Μελέτη Σήμανσης: Κατά το στάδιο αυτό εκτελείται εργασία γραφείου στη βάσει των υφιστάμενων σχεδίων της οδού και της εργασίας υπαίθρου του α' σταδίου, εκπόνηση της οριστικής μελέτης σήμανσης.

 

2. Περιεχόμενο της μελέτης. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

α) Οριζοντιογραφία σήμανσης: Αυτή συντάσσεται σε κλίμακα 1:5.000, όπως στο σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Επί αυτής σημειώνονται ενδεικτικά σε κλίμακα συνήθως 1:100 και μάλιστα κατά την κατεύθυνση της κίνησης, οι διάφορες πινακίδες και καθορίζονται οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις τους κατά μήκος της υπό σήμανση οδού. Σημειώνονται τέλος οι χιλιομετρικές θέσεις αρχής και πέρατος των στηθαίων ασφάλειας και των οριοδεικτών. Για τους οριοδείκτες αναγράφεται ο αριθμός των απαιτούμενων τεμαχίων και οι μεταξύ τους αποστάσεις. Στην περίπτωση παλαιών οδών για τις οποίες δεν υφίστανται σχέδια οριζοντιογραφίας οι χιλιομετρικές θέσεις και το είδος των διαφόρων ειδών σήμανσης αναφέρονται μόνο στους πίνακες σήμανσης που συντάσσονται. Σε θέσεις διασταυρώσεων με άλλες οδούς ή εντός αστικών περιοχών συντάσσονται σκαριφήματα, επί των οποίων σημειώνονται οι σημάνσεις σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι θέσεις για τις οποίες συντάσσονται σκαριφήματα σημειώνονται επί του διαγράμματος της οριζοντιογραφίας.

 

β) Τυπική διατομή σήμανσης: Αυτή συντάσσεται συνήθως σε κλίμακα 1:100 και δείχνει την τυπική κατά πλάτος διάταξη των διαφόρων ειδών σήμανσης.

 

γ) Πίνακες σήμανσης: Σε κάθε μελέτη σήμανσης συντάσσονται τρεις πίνακες σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Οριοδεικτών και στηθαίων ασφάλειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, ρυθμιστικών και ειδικών ενδείξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Πληροφοριών πινακίδων τοπωνυμιών και κατευθύνσεων.

 

Οι πίνακες αυτοί δίνουν τη χιλιομετρική θέση κατά μήκος της οδού, την κατά πλάτος θέση (δεξιά ή αριστερά της οδού), το είδος και τον αριθμό των προτεινόμενων μέσων σήμανσης. Επί των πινακιδίων τοπωνυμιών και κατευθύνσεων οι αναγραφές γίνονται στα Ελληνικά και εφόσον απαιτείται και με Λατινικά στοιχεία. Οι απαιτούμενες διαστάσεις των πινακίδων αυτών φαίνονται στο σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

δ) Τεύχος Προμετρήσεων - Προϋπολογισμού: Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών για τη σήμανση της οδού και προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης και καταρτίζεται βάσει της ανωτέρω προμέτρησης και των τιμών μονάδας.

 

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.