Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 158

Άρθρο 158: Κυκλοφοριακές μελέτες υπεραστικών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πριν ή μαζί με την εκπόνηση της μελέτης αναγνώρισης υπεραστικής οδού, συντάσσεται και υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται, η κυκλοφοριακή μελέτη της. Σκοπός της κυκλοφοριακής μελέτης είναι η εκτίμηση των κυκλοφοριακών αναγκών τις οποίας θα εξυπηρετήσει η οδός κατά το έτος - στόχο καθώς και κατά ορισμένα ενδιάμεσα στάδια ανάπτυξης. Οι κυκλοφοριακές αυτές ανάγκες μετρούνται με τον αριθμό των οχημάτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιούν τα επιμέρους τμήματα της οδού κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης αυτής (κυκλοφοριακοί φόρτοι). Ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, εκτιμώνται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, είτε ως μέσοι ημερήσιοι για όλο το έτος, είτε ως ωριαίοι, συνήθως για τον 30ο μέγιστο ωριαίο φόρτο του έτους. Εκτιμάται επίσης η ποσοστιαία κατανομή της κυκλοφορίας κατά τις βασικές κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά κ.λ.π.).

 

2. Βάσει των παραπάνω υπολογισμών των κυκλοφοριακών φόρτων προτείνονται τα αναγκαία γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι κυκλοφοριακές ανάγκες που εκτιμήθηκαν. Η κυκλοφοριακή μελέτη περιλαμβάνει επίσης τα εξής:

 

α) Τον καθορισμό των οικισμών ή περιοχών που θα εξυπηρετηθούν.

β) Τον καθορισμό των θέσεων και το είδος (ισόπεδου ή ανισόπεδοι) των απαιτούμενων κόμβων.

 

3. Ο υπολογισμός των μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων εκτελείται βάσει επαρκών κυκλοφοριακών στοιχείων (παρόντος και παρελθόντος) και της προβλεπόμενης ανάπτυξης των περιοχών οι οποίες πρόκειται να εξυπηρετηθούν από την οδό που εξετάζεται. Στην περίπτωση κατά την οποία τα υπάρχοντα κυκλοφοριακά στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή, εκτελούνται συμπληρωματικές μετρήσεις κυκλοφορίας από το μελετητή.

 

4. Κατά τον υπολογισμό των μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων εξετάζεται η υφισταμένη κυκλοφορία και η προβλεπομένη αύξηση της μέχρι το εξεταζόμενο έτος - στόχο ή των ενδιάμεσων σταδίων κατασκευής της οδού. Συγκεκριμένα, εξετάζονται:

 

α) Η υφισταμένη κυκλοφορία

α)α) υπάρχουσα

 

β) η αναμενόμενη αύξηση κυκλοφορίας

β)α) φυσιολογική αύξηση

β)β) παράγωγη κυκλοφορία (γενόμενη)

β)γ) κυκλοφορία ανάπτυξης.

 

5. Ως υφισταμένη κυκλοφορία, επί οδού που διανοίγεται για πρώτη φορά θεωρείται ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα έφερε αυτή εάν υπήρχε κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Επί οδού που ανακατασκευάζεται ως υφισταμένη κυκλοφορία νοείται η αυτή που χρησιμοποιεί την οδό πριν την ανακατασκευή της όπως και εκείνη η οποία θα προσελκυστεί (που προσελκύεται ή εκτρέπεται) από άλλες οδούς, ως συνέπεια της ανακατασκευής της. Σε νέες οδούς ως υφισταμένη κυκλοφορία θεωρείται η κυκλοφορία που προσελκύεται ή εκτρέπεται.

 

6. Φυσιολογική αύξηση της κυκλοφορίας, καλείται η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου που οφείλεται στη γενική αύξηση του αριθμού και της χρήσης των οχημάτων.

 

7. Παράγωγη κυκλοφορία μιας νέας οδού καλείται αυτή προ προκύπτει ως συνέπεια των μετακινήσεων των οχημάτων, οι οποίες δεν θα λάμβαναν χώρα εάν η νέα οδός δεν κατασκευαζόταν. Η παράγωγη κυκλοφορία περιλαμβάνει:

 

α) τις μετακινήσεις οι οποίες δεν λάμβαναν χώρα προηγουμένως με οποιοδήποτε τρόπο.

β) μετακινήσεις οι οποίες γίνονταν προηγουμένως με δημόσια μεταφορικά μέσα και

γ) μετακινήσεις οι οποίες γίνονταν προηγουμένως σε άλλο προορισμό για τις οποίες η μεταβολή οφείλεται στην ελκυστικότητα της νέας οδού και όχι σε μεταβολές λόγω ταχύτερης ανάπτυξης της περιοχής γύρω από την οδό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.