Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 127

Άρθρο 127: Διαστάσεις και παρουσίαση τευχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε μελέτη ή στάδιο αυτής, είτε τμήμα σταδίου υποβάλλεται συσκευασμένη εντός κατάλληλων ενεπίγραφων περιβλημάτων (κουτιών) από χαρτόνι.

 

Τα χάρτινα περιβλήματα, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, κατασκευάζονται από χαρτί άριστης ποιότητας πάχους 2 mm επενδεδυμένου με έγχρωμο πανόχαρτο, πλήρως συγκολλημένου πάνω στο χαρτόνι.

 

Μια πλευρά αυτών που εκτείνεται από το ένα άκρος στο άλλο κατά το μήκος και το ύψος διαμορφώνεται ως θυρίδα. Στη γραμμή στροφής της θυρίδας η γωνία του κιβωτίου διαμορφώνεται με λύση της συνέχειας του χαρτονιού, και αντικαθίσταται με δερμάτινα φύλλα εσωτερικά και εξωτερικά, με τα οποία καθίσταται δυνατή και ασφαλής η περιστροφή της θυρίδας.

 

Η άλλη ακμή της ίδιας πλευράς διαμορφώνεται όμοια, φέρει δε επέκταση πλάτους έως 5 cm που καλύπτει τη μεγάλη πλευρά του κουτιού και δύο κορδόνια τα οποία προσδένονται επί της έδρας που επικαλύπτεται μερικώς προς κλείσιμο του κιβωτίου με αντίστοιχα κορδόνια.

 

Το σύστημα κλεισίματος είναι δυνατόν να διαμορφωθεί και με άλλο τρόπο π.χ. με μικρά μεταλλικά αυτόματα κλείθρα που ανοίγουν με πίεση του δακτύλου, αλλά δεν ενοχλούν όμως την τοποθέτηση των τευχών κατά στήλες.

 

Οι διαστάσεις των περιβλημάτων θα είναι 23 x 33 με πάχος ρυθμιζόμενο ανάλογα με το περιεχόμενο, πάντως όχι μεγαλύτερου των 15 cm, με τρόπο τέτοιο ώστε το βάρος κάθε περιβλήματος με το περιεχόμενο αυτού να μη υπερβαίνει τα 5 kg.

 

Πάνω στην άλλη από τις μεγαλύτερες έδρες πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα του τύπου, μελανού χρώματος, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Τίτλος εργοδότη, άνω αριστερά με κεφαλαία γράμματα ύψους 4 mm.

β) Στάδιο μελέτης, κάτω από τον τίτλο του εργοδότη και περί το κέντρο της έδρας, με κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm.

γ) Στο κεντρικό μεσαίο τρίτο της έδρας ο τίτλος της οδού με χαρακτηρισμό αυτοκινητόδρομος, Εθνική, Επαρχιακή κ.λ.π. με κεφαλαία γράμματα ύψους 4 mm.

δ) Χιλιομετρικές ενδείξεις αρχής και τέλους αντικείμενου μελέτης με κεφαλαία γράμματα ύψους 5 mm.

ε) Πίνακας περιεχομένων του φακέλλου με κεφαλαία γράμματα ύψους 3 mm στο μεσαίο τρίτο της έδρας.

στ) Κάτω δεξιά με κεφαλαία γράμματα ύψους 3 mm ο τίτλος ανάδοχου και η ημερομηνία και έτος εκπόνησης της μελέτης.

 

Όλα τα σχέδια των μελετών πρέπει να είναι ευανάγνωστα και καλλιγραφικά συντεταγμένα. Τα αντίγραφα αυτών πρέπει να είναι φωτοτυπίες άριστης εμφάνισης. Οι πάσης φύσεως οριζοντιογραφίες πρέπει να είναι προσανατολισμένες. Όλα τα αντίγραφα σχεδίων πρέπει να παρουσιάζονται διπλωμένα σε κανονικό ορθογώνιο σχήμα 21 x 31 cm. Η προμετωπίδα κάθε διπλωμένου σχεδίου πρέπει να είναι ενεπίγραφη με όλα τα στοιχεία της προμετωπίδας του φακέλλου, εκτός του πίνακα περιεχομένου στη θέση του οποίου πρέπει να αναγράφεται το περιεχόμενο του σχεδίου. Τα πρωτότυπα σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής πρέπει να εκπονούνται σε διαφανή οθόνη, τα δε πρωτότυπα των λοιπών σχεδίων σε διαφανές χαρτί, εκτός των διατομών τα οποία εκπονούνται επί χιλιοστομετρημένου διαφανούς χαρτιού.

 

Η διαφανής οθόνη, ο διαφανής χάρτης και ο χιλιοστομετρημένος χάρτης πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

 

Όλα τα διαφανή θα ενισχύονται στα άκρα τους με ειδική ταινία. Προκειμένου για οριζοντιογραφίες από φωτοτοπογραφικό διάγραμμα, το πρωτότυπο θα υποβάλλεται σε πλαστικό διαφανές αδιάσταλτο ή διαφανή φωτοτυπία επί διαφανές αδιάσταλτο.

 

Όλα τα διαφανή σχέδια θα υποβάλλονται σε μορφή ρόλου μήκους 31 cm. Σε ειδικές περιπτώσεις μεγαλύτερου μήκους σχεδίων, αυτά θα υποβάλλονται εντός κυλινδρικών κιβωτίων από χαρτόνι, ανάλογου μήκους, οπλισμένων κατά τα άκρα τους, με ειδικά μεταλλικά επιστόμια.

 

Πάνω σε όλα τα σχέδια και σε κατάλληλη θέση, θα τίθεται η σχετική σφραγίδα του Εργοδότη, έγκρισης της μελέτης.

 

Πάνω στο εξώφυλλο των τευχών θα αναγράφονται τα στοιχεία της μελέτης καθώς επίσης και το περιεχόμενο του τεύχους. Τα κείμενα αυτών θα είναι πολυγραφημένα ή δακτυλογραφημένα. Οι διαστάσεις των τευχών θα είναι 21 x 31 cm.

 

Η πρώτη σελίδα κάθε τεύχους θα φέρει στο άνω αυτής τμήμα την σχετική σφραγίδα του Εργοδότη έγκρισης της μελέτης, το δε κείμενο θα αρχίζει κάτω από αυτή.

 

2. Επί των δαπανών πρωτοτύπων σχεδίων θα χρησιμοποιούνται τα κατωτέρω χρώματα:

 

α) Η προτεινόμενη από το Μελετητή ως προσφορότερη λύση θα σημειώνεται με ερυθρό χρώμα.

 

Τυχόν λύση έρχεται 2η ή και 3η θα σημειώνεται αντίστοιχα με καφέ και πορτοκαλί χρώματος.

 

β) Η προτεινόμενη λύση από τον έλεγχο της εξωτερικής Υπηρεσίας του Εργοδότη θα σημειώνεται με πράσινο χρώμα και εφόσον προτείνονται και άλλες λύσεις, αυτές θα σημειώνονται με το ίδιο χρώμα με ειδική διαγράμμιση.

 

γ) Η τυχόν προτεινόμενη λύση από την Κεντρική Υπηρεσία του Εργοδότη θα σημειώνεται με κυανό χρώματος και σε περίπτωση άλλης τέτοιας λύσης με το ίδιο χρώμα, αλλά με ειδική διαγράμμιση.

 

δ) Οι τυχόν υφιστάμενες οδοί θα χρωματίζονται με κίτρινο χρώμα.

 

3. Στις φωτοτυπίες γενικά των τευχών της μελέτης ορίζονται τα ίδια χρώματα όπως παραπάνω.

 

4. Τα σχέδια και λοιπά τεύχη της μελέτης είναι αριθμημένα και βιβλιοδετημένα εντός κατάλληλων χαρτόδετων κουτιών ή φακέλλων ανάλογης ποιότητας (σε περίπτωση μικρού όγκου τευχών μελέτης) και υποβάλλονται συμπεριλαμβανομένης και της πρωτότυπης σειράς σε 7 αντίγραφα για όλες τις μελέτες εκτός των κτηματολογίων, τα οποία υποβάλλονται σε 13 αντίγραφα, εντός ιδιαίτερων φακέλλων.

 

5. Τα πρωτότυπα των σχεδίων υποβάλλονται όπως παραπάνω, οι δε λοιπές σειρές αυτών υποβάλλονται σε φωτοτυπίες άριστης εμφάνισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.