Προεδρικό διάταγμα 601/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται δια του παρόντος παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας Επιτροπή αποτελούμενη εκ των κάτωθι:

 

α. Του Υποδιοικητού της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, ως Προέδρου.

 

β. Του Διευθυντή της Διευθύνσεως Βιοτεχνικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, που αναπληρώνεται υπό ετέρου Διευθυντή του Κλάδου ΑΤ1 Διοικητικού.

 

γ. Δύο ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, οριζομένων μετά των αναπληρωτών των, υπό του αρμοδίου Υπουργού.

 

δ. Ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του, υπό του αρμοδίου Υπουργού.

 

ε. Ενός Συμβούλου ή ανωτέρω υπαλλήλου της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του, υπό του Διοικητού της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

στ. Ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του, υπό του Γενικού Διευθυντού του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

2. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του, υπό του αρμοδίου Υπουργού.

 

3. Η κατά τα ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί δια την απαλλαγή, εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δι' αδείας σκοπιμότητος, βιοτεχνικών επιχειρήσεων δυναμένων να ιδρυθούν, επεκταθούν ή μεταφερθούν εντός των πολυωρόφων βιοτεχνικών κτιρίων της υπ' αριθμού 227/24-01-1979 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής. Επίσης εις την εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραπέμπεται υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας παν θέμα σχετικό με την ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση (!) επεκταθούν ή μεταφερθούν εντός των πολυωρόφων βιοτεχνικών κτιρίων της ρηθείσης αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής.

 

4. Η Επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργού, η δε θητεία των μελών αυτής ορίζεται διετής, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου εκάστου δευτέρου έτους.

 

Ειδικώς η θητεία των μελών της το πρώτο που συγκροτείται ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-1980. Διαρκούσης της θητείας δεν επιτρέπεται αντικατάστασις μέλους, ει μη δι' εύλογον αιτία.

 

Το εις αντικατάστασιν οριζόμενο μέλος, διανύει τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας.

 

5. Τα εις την Επιτροπή αγόμενα θέματα εισηγείται ανώτερος υπάλληλος της Διευθύνσεως Βιοτεχνικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, οι δε γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, οι οποίες δέον να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δια φανερές ψηφοφορίας και κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.

 

6. Η Γραμματειακή εξυπηρέτησις της ως άνω Επιτροπής ανατίθεται εις την Διεύθυνση Βιοτεχνικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] Φ9.6/3/26-04-1982 (ΦΕΚ 217/Β/1982) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.