Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Αμοιβή Γενικού Μελετητή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 103 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής.

 

{Άρθρο 103: Αμοιβή Γενικού Μελετητή

 

1. Αν κατά την εκπόνηση μελετών απαιτηθεί η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στην σύμβαση και η εκτέλεση αυτών των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί στον αρχικό Μελετητή κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 716/1977, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.

 

Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους αυτών εργασιών, ή μελετών στο αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό της αμοιβής των συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μελετών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμπληρωματική εργασία ή μελέτη και βαρύνει τον Εργοδότη.

 

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο:

 

Eqn014

 

όπου

 

Α: είναι η συνολική αμοιβή του κάθε ειδικού μελετητή σε δραχμές και

λ: ο συντελεστής του άρθρου 4 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.