Νόμος 716/77 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, ειδικών μελετών, ερευνών, εργαστηριακών δοκιμών, ή και κάθε άλλης εργασίας απαραίτητης για την άρτια εκπόνηση της μελέτης, αυτή πραγματοποιείται όπως παρακάτω:

Από τον εργοδότη ή από το Γραφείο Μελετών με επιλογή από τον εργοδότη κατά την καθοριζομένη διαδικασία από τον παρόντα νόμο, αντίστοιχης δε κατηγορίας και τάξεως πτυχίου, προς την κατηγορία και τάξη του αντικείμενου και συμπληρωματικής εργασίας ή μελέτης, εφόσον ο ανάδοχος δεν έχει τα απαιτούμενα προς αυτό προσόντα, ή από τον ανάδοχο με απευθείας ανάθεση σε αυτόν, κατόπιν υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης.

 

2. Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο των, κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών, αυτός πρέπει να έχει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο για την ανάληψη των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ή να συμπράξει με άλλα Γραφεία Μελετών που έχουν την έγκριση του εργοδότη, ώστε να μπορεί να αναλάβει αυτές κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.