Προεδρικό διάταγμα 4/1/79b - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των υπό στοιχείον Ε χώρων πρασίνου των εμφαινομένων εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα επιτρέπεται μόνον η ανέγερσις ελαφρών κατασκευών προοριζομένων διά περίπτερα αναπαύσεως και αναψυκτικών.

 

2. α) Εντός των υπό στοιχείον ΟΤ οικοδομικών τετραγώνων των εμφαινομένων εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα επιτρέπεται μόνον η ανέγερσις κατοικιών Πνευματικού Κέντρου, ως και εγκατάστασις λειτουργιών προοριζομένων διά την εξυπηρέτησιν αμέσων αναγκών της κατοικίας ως π.χ. κτίρια προοριζόμενα εκ κατασκευής διά στάθμευση αυτοκινήτων και κτίρια κεντρικής θερμάνσεως (φωταέριο).

 

β) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερσις καταστημάτων λιανικού εμπορίου, κέντρων αναψυχής (εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία) ως και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών (πλυντήρια, καθαριστήρια, κουρεία, αρτοποιεία, καταστήματα επισκευής, υδραυλικών, ηλεκτρικών ειδών, και σχετικών ειδών ατομικής και οικιακής χρήσεως) και δη μόνον επί των πλευρών των οικοδομικών τετραγώνων, των κειμένων επί των οδών κεχρωσμένων διά πρασίνου χρώματος (κύριοι πεζόδρομοι) και πορτοκαλόχρουν (οδοί κυκλοφορίας αυτοκινήτων) ως εμφαίνονται εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα.

 

3. Εντός των οικοδομικών τετραγώνων υπό στοιχείον Α, περί ων το άρθρο 3 του παρόντος επιτρέπεται η ανέγερσις κατοικιών και η εγκατάστασις λειτουργιών κεντρικής φύσεως ήτοι:

 

α) Από τον κλάδο της βιοτεχνίας επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις χειροτεχνίας (πλεκτικής, δαντελοποιίας και διακοσμητικών ειδών), αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, επισκευής ειδών οικιακής ή ατομικής χρήσεως (υποδημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, ωρολογίων, οπτικών ειδών), κατασκευής ειδών ενδυμασίας εις επίπεδον βιοτεχνίας και κοσμηματοποιίας.

 

β) Από τον κλάδο του χονδρικού Εμπορίου επιτρέπεται η εγκατάστασις καταστημάτων και αποθηκών των κατηγοριών: Μηχανών Γραφείου, γραφομηχανών, αριθμομηχανών, ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και εργαλείων, ως και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου. Εμπορίου καπνού, τσιγάρων και προϊόντων καπνού. Απαγορεύεται η εγκατάστασις καταστημάτων και αποθηκών των κατηγοριών: Εμπορίου πρώτων υλών γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής προελεύσεως, Ορυκτών, μεταλλευμάτων, μετάλλων και χημικών προϊόντων βιομηχανίας. Κατεργασμένης ξυλείας και υλικού κατασκευών Μηχανών και εργαλείων. Ειδών κιγκαλερίας και ηλεκτρικών συσκευών και υλικών. Επίπλων και ειδών επιπλώσεως, ειδών διατροφής, ποτών και καπνού.

 

γ) Από τον κλάδο Μεταφορών απαγορεύεται η εγκατάστασις γραφείων παραλαβής συσκευασίας και αποστολής εμπορευμάτων οδικώς.

 

δ) Από τον κλάδο Υπηρεσιών απαγορεύεται η εγκατάστασις εκπαιδευτηρίων (Δημοσίων ή Ιδιωτικών), προσχολικής, κατωτέρας και Μέσης Εκπαιδεύσεως, Κλινικών και Νοσοκομείων, Ορφανοτροφείων, Γηροκομείων και Ασύλων γενικώς.

 

4. Εντός των οικοδομικών τετραγώνων υπό στοιχείον Β επιτρέπεται η ανέγερσις κατοικιών και η εγκατάστασις λειτουργιών κεντρικής φύσεως ως λεπτομερώς καθορίζονται στα εδάφια α, β, γ και δ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ως και η ανέγερσις κτιρίων προοριζομένων εκ κατασκευής διά κλινικές, και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προσχολικής κατωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως.

 

5. Εντός των οικοδομικών τετραγώνων ή τμημάτων αυτών υπό στοιχείον Ζ1, επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων μόνον διά θρησκευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια εν γένει ιδρύματα πρόνοιας, ιδρύματα υγείας του Δημοσίου, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, δημόσια εκπαιδευτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Ιδρύματα επιστημονικών Ερευνών και κτιρίων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, εστιατορίων, αναψυκτηρίων κ.λ.π.

 

6. Εντός των οικοδομικών τετραγώνων ή τμημάτων αυτών υπό στοιχείον Γ επιτρέπεται η ανέγερσις κατοικιών και η εγκατάστασις λειτουργιών κεντρικής φύσεως ως στα επόμενα εδάφια καθορίζονται.

 

α) Από τον κλάδο της Βιοτεχνίας επιτρέπονται μονάδες αίτινες δεν εμπίπτουν εις τις περιπτώσεις περί ων τα άρθρα 4 και 5 του από [ΒΔ] 27-12-1956 βασιλικού διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού Βιομηχανικών ζωνών εις διαφόρους πόλεις και περιοχές της Χώρας (ΦΕΚ 5/Α/1957).

 

β) Από τον κλάδο χονδρικού εμπορίου επιτρέπονται καταστήματα κατεργασμένης ξυλείας και υλικών κατασκευών. Μηχανών και εργαλείων εν γένει. Ειδών κιγκαλερίας και ηλεκτρικών συσκευών. Επίπλων και ειδών επιπλώσεως, ως και πάντα τα αναφερόμενα εν τη πρώτη περιπτώσει του εδαφίου β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

γ) Από τον κλάδο Μεταφορών επιτρέπεται η εγκατάστασις γραφείων παραλαβής, συσκευασίας και αποστολής εμπορευμάτων εν γένει και

 

δ) Από τον κλάδο Υπηρεσιών επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων προοριζομένων εκ κατασκευής διά κλινικές ως και η εγκατάστασις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προσχολικής κατωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως.

 

7. Εντός των οικοδομικών τετραγώνων υπό στοιχείον Η1 επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων των κάτωθι χρήσεων:

 

α) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες οι οποίες δεν εμπίπτουν εις τις περιπτώσεις περί ων τα άρθρα 4 και 5 του από [ΒΔ] 27-12-1956 βασιλικού διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού Βιομηχανικών ζωνών εις διαφόρους πόλεις και περιοχές της Χώρας (ΦΕΚ 5/Α/1957). Επί πλέον περιλαμβάνουν και μονάδες μεγαλύτερες από απόψεως κυβισμού, ιπποδυνάμεως κ.λ.π. των ορίων του άρθρου 5 του αυτού ως άνω από [ΒΔ] 27-12-1956 βασιλικού διατάγματος, εφ' όσον οι μονάδες αυτές δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 4 του αυτού ως άνω Διατάγματος, ήτοι εξαιρούνται της κατηγορίας ταύτης οι επικίνδυνοι λόγω εκρήξεως πυρκαϊάς κ.λ.π. μονάδες, οι ανθυγιεινές λόγω αναθυμιάσεων, δυσοσμίας κ.λ.π. ως και οι σοβαρώς ενοχλητικές λόγω θορύβου, κραδασμών, καπνού ή άλλης αιτίας ως αυτές καθορίζονται εις τα άρθρα 4-11, 4-2 και 4-3 του ως άνω από [ΒΔ] 27-12-1956 βασιλικού διατάγματος.

 

β) Από τον κλάδο του Εμπορίου επιτρέπονται εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου πλην των ειδών διατροφής, ως επίσης και οι εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες διά την λειτουργία της βιομηχανικής ζώνης.

 

γ) Από τούς κλάδους μεταφορών επικοινωνιών, Τραπεζών, ασφαλειών και διεκπεραιώσεως υποθέσεων επιτρέπεται η εγκατάστασις γραφείων και υποκαταστημάτων προοριζομένων διά την εξυπηρέτησιν της βιομηχανικής ζώνης.

 

δ) Από τον κλάδο Υπηρεσιών επιτρέπεται η εγκατάστασις γραφείων διοικήσεως ως και οι αναγκαίες διά την λειτουργία της βιομηχανικής ζώνης και τους εντός αυτής εργαζομένους, εκκλησιαστικές, υγειονομικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις.

 

ε) Απαγορεύεται η ανέγερσις κτιρίων προς εγκατάσταση ξενοδοχείων και κοιτώνων.

 

στ) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερσις κατοικιών εντός των οικοπέδων των βιομηχανικών συγκροτημάτων και εφ' όσον αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες διά την λειτουργία των αντιστοίχων εγκαταστάσεων.

 

8. α) Εντός των οικοδομικών τετραγώνων υπό στοιχείον Θ επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων διά χρήσεις μόνον χονδρικού και λιανικού εμπορίου ως και αποθήκες εν γένει, απαγορευόμενης της εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών ως και της εναποθηκεύσεως εύφλεκτων υλών εις ποσότητα μεγαλύτερη των 10.000 kg.

 

β) Όσον αφορά τις άλλες λειτουργίας ισχύουν τα αναφερόμενα και διά τα οικοδομικά τετράγωνα υπό στοιχείον Η1 και ειδικότερα τα αναφερόμενα εις τα εδάφια γ, δ, ε και στ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.