Προεδρικό διάταγμα 27/8/93

ΠΔ 27-08-1993: Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 27-08-1993: Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 1018/Δ/1993), 27-08-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985) και την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδαφίου ι)δ' του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την Υ/1958/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Τις 498/1993, 587/1993 και 621/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Περιοχές που πολεοδομούνται

Άρθρο 3: Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας

Άρθρο 4: Πολεοδόμηση περιοχών

Άρθρο 5: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 6: Σχέδιο Άμεσης Πολεοδομικής Οργάνωσης (ΣΑΠΟ)

Άρθρο 7: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και του Σχεδίου Άμεσης Πολεοδομικής Οργάνωσης

Άρθρο 8: Εισφορά σε γη

Άρθρο 9: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 10: Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας, Αστικού Αναδασμού, Ειδικής Ενίσχυσης και Ειδικών Κινήτρων

Άρθρο 11: Εφαρμογή πολεοδομικών μελετών

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.