Προεδρικό διάταγμα 26/5/93d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της παραπάνω Βιομηχανικής Περιοχής της οποίας τροποποιείται και επεκτείνεται το σχέδιο, καθορίζονται κατά τομείς Α, Β, και Γ όπως φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα ως εξής:

 

1. Τομέας Α: Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 9Α, 10Α και 20 που προορίζονται για την ανέγερση βιοτεχνικών κτιρίων:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 0.7.

β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9 m

γ. Καθορίζεται θέση και διάταξη των κτιρίων όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

 

2. Τομέας Β': Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Β, 10Β, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Β, 21, 22, και 23 που προορίζονται για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m

β. Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

δ. Συντελεστής δόμησης: 2.

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 24 m.

 

3. Τομέας Γ: Περιλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο 19Α που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση πρασίνου και το οικοδομικό τετράγωνο 1)α στο οποίο είναι εγκατεστημένη η Κεντρική Μονάδα Καθορισμού Λυμάτων της Βιομηχανικής Περιοχής.

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m

β. Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

δ. Συντελεστής δόμησης: 1.2.

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

4. Επί πλέον για τους τομείς Β και Γ:

 

α. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου ορίζεται σε 5 m. εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις Δ, σύμφωνα με το νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Β. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίου 5 m εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις Δ' σύμφωνα με το νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Κτίσματα κοινωφελών εγκαταστάσεων (υποσταθμοί Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, τηλεφωνικό κέντρο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, κ.λ.π., που απαιτούνται για τη λειτουργία των έργων υποδομής δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λ.π., της Βιομηχανικής Περιοχής) δύναται να ανεγείρονται σε οικόπεδα οποιουδήποτε τομέα με τους παρακάτω όρους:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

β. Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας των οικοπέδων.

δ. Συντελεστής δόμησης: 1.

 

6. Παρεκκλίσεις για το μέγιστο ύψος ειδικών κατασκευών που είναι αναγκαίες για την λειτουργία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπως γερανογέφυρες, αποθήκες σιτηρών (σιλό), καπνοδόχοι, πύργοι ψύξεως, υδατόπυργοι, κ.λ.π., εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) για όλους του τομείς Α, Β, Γ. Για τις παραπάνω ειδικές κατασκευές που είναι αναγκαίες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, δεν απαιτείται η τήρηση των παραπάνω καθοριζομένων αποστάσεων από τα πλάγια, και οπίσθια όρια των οικοπέδων.

 

7. Μέσα στη παραπάνω βιομηχανική περιοχή της οποίας τα σχέδιο τροποποιείται και επεκτείνεται με το άρθρο 1 του παρόντος επιτρέπεται η ανέγερση κάθε είδους κτιρίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης και κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών στις παραπάνω επιχειρήσεις.

 

8. Στους χώρους φυσικού πρασίνου της Βιομηχανικής Περιοχής επιτρέπεται η διέλευση αγωγών κοινής ωφελείας για την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνοδότηση και αποχέτευσή της.

 

9. Επιβάλλεται η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.