Προεδρικό διάταγμα 23/12/91

ΠΔ 23-12-1991: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού του οικισμού Κάμπος δήμου Χίου (νομού Χίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-12-1991: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού του οικισμού Κάμπος δήμου Χίου (νομού Χίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 33/Δ/1992), 17-01-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 19/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

6. Την 2492/33922/10-06-1990 του Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού Περί χαρακτηρισμού του Κάμπου Χίου ως ιστορικού τόπου.

 

7. Το 23/12-02-1991 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

8. Την από 07-01-1987 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Γ7 και την από 24-04-1990 συμπληρωματική αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Την 55/1989 γνωμοδότηση του Δήμου Χίου και το 4846/06-07-1990 έγγραφο αυτού.

 

10. Την 426/24-10-1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Την 472/1991 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Μαρμαράς Χαλκιδικής, 23-12-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.