Προεδρικό διάταγμα 230/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των Ζωνών Α, Β, Γ και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων, επιβάλλεται πέραν των οριζομένων στο άρθρο 3 η εξασφάλιση προ της εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν άρθρο.

 

2. Η κατά τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων επιβάλλεται μόνο εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1.000 m2. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3, 4 και 5.

 

Πίνακας: Απαιτήσεις στάθμευσης για μεγάλα αυτοκίνητα

Χρήση κτιρίου

Επιφάνεια κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν σε μία θέση στάθμευσης

Υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, Μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις

2.500

Καταστήματα χονδρικής πωλήσεως βιομηχανίες, βιοτεχνίες

4.000

Νοσοκομεία, κλινικές και εν γένει κτίρια περίθαλψης, κτίρια εκπαίδευσης

10.000

Τράπεζες

10.000

 

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του χώρου στάθμευσης ο αριθμός των θέσεων βάσει του πίνακα ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης ως εξής:

 

Για μία θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 m2 χώρου στάθμευσης.

 

4. Ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου γίνεται ως εξής:

 

α) Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με τον σχετικό αριθμό του πίνακα. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθεται και αποτελούν τον συνολικό αριθμό των θέσεων.

 

β) Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσοτέρων της μιας χρήσεων των οποίων η επιφάνεια κτιρίου χωριστά είναι μικρότερη από 1.000 m2 αλλά η συνολική επιφάνεια ανάπτυξης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.000 m2 υπολογίζεται μία θέση ανά 2.500 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

5. Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.