Προεδρικό διάταγμα 209/97

ΠΔ 209/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 209/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, (ΦΕΚ 166/Α/1997), 25-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

4. Τη γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 314/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Σηράγγων), που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α/1984), 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α/1989), 334/1990 (ΦΕΚ 134/Α/1990) και 430/1995 (ΦΕΚ 245/Α/1995), ορίζεται αρμόδια και για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω ειδικών και σημαντικών έργων.

 

α) Φράγμα Αχυρών Νομού Αιτωλοακαρνανίας και

 

β) Ανακατασκευή - Επέκταση Βόρειας Κύριας Διώρυγας Αχελώου Τμήμα Διώρυγας Αμβρακίας (ΧΘ 0+000 έως 9+675).

 

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα αυτά.

 

3. Τις αρμοδιότητες ειδικότερα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα ανωτέρω έργα, ασκεί το Τμήμα Κατασκευών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Σηράγγων που έχει έδρα τη Ναύπακτο.

 

4. Η διάρκεια λειτουργίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Σηράγγων) και των Τμημάτων αυτής παρατείνεται μέχρι 31-12-2000.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

 

Αθήνα, 06-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 352/2003 (ΦΕΚ 317/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.