Προεδρικό διάταγμα 334/90

ΠΔ 334/1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α/1984) και 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 334/1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α/1984) και 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α/1989), (ΦΕΚ 134/Α/1990), 04-10-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

β) Την υπ' αριθμόν Υ1052/02-05-1990 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 311/Β/1990) με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αχιλλέα Καραμανλή.

 

γ) Την υπ' αριθμόν 449/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ Σηράγγων), που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α/1984) και 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α/1989) ορίζεται αρμόδια για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των ειδικών και σημαντικών έργων ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Αθήνας από τα υπόγεια και επίγεια νερά των περιοχών των ποταμών Ευήνου και Βοιωτικού Κηφισού και λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας, καθώς και των αναγκαίων έργων συμπλήρωσης και βελτίωσης των υδραγωγείων Μόρνου και Υλικής.

 

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης αρχής και τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα αυτά.

 

3. Ειδικότερα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, συνιστώνται στην ανωτέρω με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, συνιστώνται στην ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και τα ακόλουθα νέα τμήματα:

 

α) Τμήμα κατασκευών έργων περιοχών Ευήνου και λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας με έδρα τη Ναύπακτο και διάρκεια λειτουργίας μέχρι 31-12-1995,

 

β) Τμήμα κατασκευών έργων περιοχών Μόρνου, Βοιωτικού Κηφισού και Υλικής με έδρα τη Θήβα και διάρκεια λειτουργίας μέχρι 31-12-1995.

 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Σηράγγων συνιστάται τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων για όλα τα σχετικά έργα και μελέτες της υπηρεσίας αυτής.

 

5. Το υφιστάμενο τμήμα μελετών που ανήκει στην κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Σηράγγων μετονομάζεται σε τμήμα Μελετών και Κατασκευών με αρμοδιότητες όλα τα σχετικά θέματα μελετών και κατασκευών της Υπηρεσίας αυτής πλην των ηλεκτρομηχανολογικών.

 

6. Η διάρκεια λειτουργίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων παρατείνεται μέχρι 31-12-1995.

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 02-10-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.