Προεδρικό διάταγμα 189/97

ΠΔ 189/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 284/1989 Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του προεδρικού διατάγματος 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 189/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 284/1989 Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 155/Α/1997), 28-07-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 721/1970 Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251/Α/1970), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με τον νόμο [Ν] 370/1976 (ΦΕΚ 164/Α/1976).

 

β. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 35/Α/1995).

 

γ. Το άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 393/1995 Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 218/Α/1995).

 

ε. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 438/1995 Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 254/Α/1995).

 

στ. Την αριθμό 1107147/1239/0006/04-10-1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρωθυπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/1996).

 

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

η. Τη με αριθμό 240/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.