Προεδρικό διάταγμα 284/89

ΠΔ 284/1989: Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του προεδρικού διατάγματος 785/1978 Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 181/Α/1989), όπως το διάταγμα αυτό έχει τροποποιηθεί με τα προεδρικά διατάγματα 909/1981 (ΦΕΚ 231/Α/1981), 525/1985 (ΦΕΚ 190/Α/1985) και 292/1988 (ΦΕΚ 136/Α/1988)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 284/1989: Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του προεδρικού διατάγματος 785/1978 Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 181/Α/1989), όπως το διάταγμα αυτό έχει τροποποιηθεί με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 909/1981 (ΦΕΚ 231/Α/1981), 525/1985 (ΦΕΚ 190/Α/1985) και 292/1988 (ΦΕΚ 136/Α/1988), (ΦΕΚ 133/Α/1989), 26-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 721/1970 Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251/Α/1970), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το νόμο [Ν] 370/1970 (ΦΕΚ 164/Α/1970) Περί καταργήσεως του εδαφίου 2 της περιπτώσεως α του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 142/1974 περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κ.λ.π. (ΦΕΚ 53/Α/1974)

 

β. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Υ1035/20-12-1988 απόφαση του Πρωθυπουργού Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γεωργίου Μωραΐτη (ΦΕΚ 905/Β/1988).

 

γ. Τη με αριθμό 213/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

 

Μέρος πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Γενικοί Περιορισμοί

 

Κεφάλαιο Β' Διάκριση των προμηθειών ενόπλων δυνάμεων

 

Άρθρο 3: Κριτήρια διάκρισης των Προμηθειών

Άρθρο 4: Πηγές Προμήθειας και σπουδαιότητα των διαφόρων υλικών

Άρθρο 5: Τρόπος προσδιορισμού των υλικών

Άρθρο 6: Τρόποι πραγματοποίησης των προμηθειών

Άρθρο 7: Τρόποι προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης.

Άρθρο 8: Φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών

 

Μέρος δεύτερο: Οργάνωση προμηθειών

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμοδιότητα στις Προμήθειες

 

Άρθρο 9: Οικονομική εξουσία στις Προμήθειες Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 10: Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών

Άρθρο 11: Γενικά Επιτελεία Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 12: Κατώτερα των Γενικών Επιτελείων Κλιμάκια Διοικήσεως Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 13:Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 14: Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο Εξωτερικό

Άρθρο 15: Υπηρεσίες Προμηθειών

Άρθρο 16: Όργανα υλοποίησης των Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 17: Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών

Άρθρο 18: Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Οργάνων Εκτελέσεως Προμηθειών

Άρθρο 20: Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 21: Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής Προμηθειών

 

Μέρος τρίτο: Ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και διαδικασίες υλοποίησης

 

Κεφάλαιο Δ: Κατάρτιση προγράμματος προμηθειών

 

Άρθρο 22:Περιεχόμενο Προγράμματος Προμηθειών

Άρθρο 23: Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών

 

Κεφάλαιο Ε: Προπαρασκευή πραγματοποίησης προμηθειών

 

Άρθρο 24: Έγκριση πραγματοποίησης Προμηθειών

Άρθρο 25: Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Άρθρο 26: Διακήρυξη Δημοσίευσης

Άρθρο 27

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γενικοί όροι συμφωνιών δημόσιου διαγωνισμού με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές

 

Άρθρο 28: Δικαιούμενοι συμμετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία

Άρθρο 29: Υποχρεωτική εγγυοδοσία συμμετοχής σε Δημόσιο Διαγωνισμό

Άρθρο 30: Περιεχόμενο Εγγράφων ενσφραγίστων προσφορών

Άρθρο 31: Κατάθεση και ισχύ προσφορών συμμετοχής

Άρθρο 32: Αντιπροσφορές

Άρθρο 33: Προτίμηση Προϊόντων Εγχώριας Παραγωγής και Ελληνική Προστιθέμενη Αξία

Άρθρο 34: Ενστάσεις όσων διαγωνίζονται και εκδίκασή τους

Άρθρο 35: Κοινοποίηση Κατακύρωσης Διαγωνισμού

Άρθρο 36: Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης - Υπογραφή Σύμβασης

Άρθρο 37: Φόρτωση ειδών στο Εξωτερικό

Άρθρο 38: Ασφάλιση ειδών προέλευσης Εξωτερικού

Άρθρο 39: Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης Εξωτερικού

Άρθρο 40: Παραλαβές Προμηθειών Εσωτερικού

Άρθρο 41: Παραλαβές υλικών από το εξωτερικό

Άρθρο 42: Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο 43: Κήρυξη προμηθευτικού ως έκπτωτου - Επιβαλλόμενες Κυρώσεις

Άρθρο 44: Εξαιρέσεις επιβολής Κυρώσεων

Άρθρο 45: Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Άρθρο 46: Πληρωμή - Προκαταβολές

Άρθρο 47: Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 48: Συμβάσεις μακράς διαρκείας

 

Κεφάλαιο Ζ:Ειδικοί όροι συμφωνιών δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφα ενσφράγιστων προσφορών

 

Άρθρο 49: Περιεχόμενο εντύπου ειδικών όρων Συμφωνιών

Άρθρο 50: Πληρωμή προμήθειας εξωτερικού με άνοιγμα πιστώσεως

Άρθρο 51: Πληρωμή Προμήθειας Εξωτερικού με έμβασμα

 

Κεφάλαιο Η: Άλλοι τρόποι διεξαγωγής των προμηθειών

 

Άρθρο 52: Διεθνής Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές

Άρθρο 51: Πληρωμή Προμήθειας Εξωτερικού με έμβασμα

Άρθρο 53: Διαγωνισμός με προφορικές προσφορές (πρόχειρος)

Άρθρο 54: Συνέχιση διαγωνισμού εγγράφων προσφορών με προφορικές προσφορές

Άρθρο 55: Διαγωνισμός προμήθειας με έκπτωση

Άρθρο 56: Αμοιβή πνευματικής εργασίας

Άρθρο 57: Προμήθεια χωρίς διεξαγωγή διαγωνισμού

Άρθρο 58: Ανάθεση συγκεντρωτικών προμηθειών υπολοίπου υλικού

 

Κεφάλαιο Θ: Εκτέλεση δημόσιων διαγωνισμών με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές

 

Άρθρο 59: Εξέταση δειγμάτων προμηθευτών

Άρθρο 60: Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών

Άρθρο 61: Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Κρίσης Προσφορών

Άρθρο 62: Αποκλεισμός Προμηθευτή από τις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 63: Κατακύρωση Προμηθειών Αρμοδιότητας - Κατακύρωσης Προμήθειας

Άρθρο 64: Περιεχόμενο Κατακυρωτικής Απόφασης Προμήθειας

Άρθρο 65: Τεχνικοοικονομικοί όροι των συμβάσεων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Κατάρτιση συμβάσεων

 

Άρθρο 66: Τροποποίηση όρων υπογραφής σύμβασης

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ειδών

 

Άρθρο 67: Τρόπος ελέγχου και παραλαβής ή απόρριψης ειδών

Άρθρο 68: Πρωτόκολλα Παραλαβής ή Απόρριψης συμβατικών ειδών

Άρθρο 69: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 70: Παραλαβή ειδών χωρίς πρωτόκολλο

 

Μέρος τέταρτο: Εξαιρέσεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Εξαιρέσεις από τις διαδικασίες για τις προμήθειες

 

Άρθρο 71: Περιπτώσεις πραγματοποίησης προμηθειών κατ' εξαίρεση από τις κανονικές διαδικασίες

Άρθρο 72: Προμήθειες υλικού για την κάλυψη αναγκών που επείγουν

Άρθρο 73: Προμήθειες χωρίς διαγωνισμό

Άρθρο 74: Προμήθειες μέσω υπηρεσιών εξωτερικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 75: Ειδικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ κρατών

Άρθρο 76: Προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενέργειας

Άρθρο 77: Προμήθειες με προκαθορισμένες τιμές

Άρθρο 78:Δαπάνες Δεξιώσεων κ.λ.π.

 

Μέρος πέμπτο: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Ευθύνες - Αποζημιώσεις - Κρατήσεις - Ισχύς διατάξεων

 

Άρθρο 79: Ευθύνες

Άρθρο 80: Αποζημιώσεις Επιτροπών για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 81: Τροποποίηση Εντύπων

Άρθρο 82: Κρατήσεις

Άρθρο 83: Μεταβατικές διατάξεις που καταργούνται

Άρθρο 84: Ισχύς πρωτοτύπου

Άρθρο 85: Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος

 

Παράρτημα Α: Άρθρο 25 παράγραφος 2: Διακήρυξη διαγωνισμού

Παράρτημα Β: Άρθρο 27 παράγραφος 4: Γενικοί όροι συμφωνιών δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές

Παράρτημα Γ: Άρθρο 29 παράγραφος 2: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης

Παράρτημα Δ: Άρθρο 49 παράγραφος 3: Ειδικοί όροι συμφωνιών διαγωνισμού

Παράρτημα Ε: Άρθρο 49 παράγραφος 3: Ειδικοί όροι συμφωνιών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (εξωτερικού)

Παράρτημα ΣΤ: Άρθρο 53 παράγραφος 2: Πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού

Παράρτημα Ζ: Άρθρο 60 παράγραφος 11: Πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Παράρτημα Η: Άρθρο 68 παράγραφος 1: Πρωτόκολλο παραλαβής

Παράρτημα Θ: Άρθρο 68 παράγραφος 1: Πρωτόκολλο απόρριψης

Παράρτημα Ι: Άρθρο 69 παράγραφος 3: Πρωτόκολλο επίλυσης διαφορών

Παράρτημα ΙΑ: Άρθρο 70 παράγραφος 4: Πρωτόκολλο προμήθειας υλικού

Παράρτημα ΙΒ: Άρθρο 72 Παράγραφος 1)α: Έγγραφο της Υπηρεσίας για συμπλήρωση προσφοράς

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-05-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.