Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση - Κατακύρωση διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για έργα μέχρι το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση ταυτίζεται με την Επιτροπή του Διαγωνισμού, όταν ο διαγωνισμός γίνεται με το σύστημα του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

2. α) Για έργα στα οποία η δημοπράτηση γίνεται με τα λοιπά συστήματα του προεδρικού διατάγματος 609/1985, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (25.000.000) είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εισήγησης για ανάθεση, με απόφαση του Νομάρχη η οποία αποτελείται από δύο τεχνικούς του Δημοσίου Τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού, του ενός από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών σχολών κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού και από ένα μέλος του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου προτεινόμενο από αυτό.

 

β) Όταν ο προϋπολογισμός των έργων της παραγράφου 2)α του παρόντος είναι μεγαλύτερος των 25.000.000 δραχμών αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να προστεθεί ένα ακόμη τεχνικό μέλος, διπλωματούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού.

 

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου για Δήμους που έχουν τεχνικούς υπαλλήλους κατάλληλης ειδικότητας, οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

 

Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση μπορεί να ορίζεται και η Επιτροπή Διαγωνισμού εφόσον η σύνθεσή της έχει τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Πάνω από το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του προεδρικούπροεδρικού διατάγματος 609/1985. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν και οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τεχνικοί.

 

5. Η κατακύρωση των διαγωνισμών γίνεται, κατά περίπτωση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 102 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 (ΦΕΚ 23/Α/1985) ή το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 6 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.