Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τις κατά τα άρθρα 25 (παράγραφος 3), 26 (παράγραφος 3), 27 (παράγραφοι 2 και 5), 34 (παράγραφος 7), 36 (παράγραφος 12), 43 (παράγραφος 6), 47 (παράγραφος 4) και 48 (παράγραφοι 3, 5 και 6) του προεδρικού διατάγματος 609/1985 αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Προϊσταμένη Αρχή. Ειδικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 27 (παράγραφοι 2 και 5) 34 (παράγραφος 7) 47 (παράγραφος 4) και 48 (παράγραφοι 3, 5 και 6) του ίδιου προεδρικού διατάγματος η Προϊστάμενη Αρχή ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες μετά γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004).

 

2. Ο κατά το άρθρο 36 παράγραφος 8 του αυτού προεδρικού διατάγματος προβλεπόμενος διαχωρισμός των εργασιών, ενεργείται από τον επιβλέποντα του έργου σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο.

 

3. Όπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται προμήθεια αυτή αφορά υλικά που ενσωματώνονται στα έργα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.