Προεδρικό διάταγμα 12/9/75 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, της οδού Ηρώδου Αττικού, ως και στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ της οδού Ηρώδου Αττικού και των Λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας της πόλεως Αθηνών, επιτρέπεται η χρήσις των οικοδομών κατ' αρχήν μόνον ως κατοικιών ή Πρεσβειών ή Προξενείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την 3345/1977 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

2. Κατ' εξαίρεση από της προηγουμένης παραγράφου επί του τμήματος του Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας από της Πλατείας Συντάγματος μέχρι τη διασταυρώσεως ταύτης, δεξιά μεν του ανερχόμενου προς Αμπελόκηπους μετά της οδού Καισαρείας, αριστερά δε μετά της οδού Δορυλαίου (Πλατεία Μαβίλη), επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ως και εις την Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ως και εις την περιοχήν που περικλείεται μεταξύ της οδού Ηρώδου Αττικού και των Λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας επιτρέπεται επί πλέον της κατά την παράγραφο 1 χρήσεως των ανεγειρομένων οικοδομών και η χρήσις αυτών περιοριστικά ως εκ μελέτης και κατασκευής, αιθουσών εξυπηρετήσεως πνευματικών και σοβαρών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Επιτρέπεται επίσης η μερική χρήσις των δια κατοικία, ή Πρεσβείες ή Προξενεία προοριζομένων οικοδομών και ως Τραπεζών, ιατρείων και γραφείων ιδιωτικών (πλην γραφείων τελετών), του δια τοιαύτη χρήση επιτρεπομένου όγκου, μη δυναμένου να εκτείνεται αμιγώς σε ολόκληρο όροφο και μη υπερβαίνοντος πάντως το 20% του όγκου της όλης οικοδομής απαγορευόμενης οπωσδήποτε της χρησιμοποιήσεως των ανοιγμάτων της όψεως ως προθηκών. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες πλην κατοικίας χρήσεις, απαγορεύεται να εκφράζονται αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στις προσόψεις των κτιρίων και καθ' όλους τους ορόφους, συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, μέσω άλλων βασικών εκφραστικών στοιχείων (παραθύρων, εξωστών κ.λ.π.), πλην των αντιστοιχούντων προς την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος βασική χρήση των κτιρίων, ήτοι της κατοικίας και δη στην προσιδιάζουσα στην περί ης το παρόν διάταγμα περιοχής στάθμη. Απαγορεύεται ωσαύτως η διαμόρφωση στους ισόγειους ορόφους εκτεταμένων ανοιγμάτων ή προθηκών ή άλλων στοιχείων προσιδιαζόντων εις την χρήσιν και έκφραση καταστημάτων. Εις τα υπόγεια των κτιρίων τούτων επιτρέπεται η πρόβλεψη σταθμού αυτοκινήτων, μόνον δια την χρήσιν των ενοίκων και ουχί δια δημοσία χρήση, απαγορευμένης της εγκαταστάσεως βενζιναντλιών, πλυντηρίων, συνεργείων ή της εμπορίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Η προσπέλαση και είσοδος των τοιούτων σταθμών αυτοκινήτων θα τοποθετείται εις αφανή κατά το δυνατόν θέσιν και θα διαμορφώνεται με κατασκευήν και υλικά, τα αυτά ως της όλης οικοδομής, η δε θύρα θα τοποθετείται επί της όψεως άνευ της δημιουργίας προ ταύτης εισέχοντος χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την 3345/1977 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

3. Εις το κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου τμήμα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, πλην το δεξιά του ανερχόμενου προς Αμπελόκηπους τοιούτον που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ρηγίλλης και της Συμβολής των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου επιτρέπεται υπό τους αυτούς εν τη ως άνω παράγραφος 2 περιορισμούς η χρήσις των ανεγειρομένων οικοδομών και ως ξενοδοχείων μετά των συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως των πελατών, υπό τον όρον ότι εκ μελέτης και κατασκευής θα προβλέπεται χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων εμβαδού 20 m2 ανά 4 δωμάτια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το από 02-03-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 87/Δ/1977) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το από 08-07-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 271/Δ/1977).

 

4. Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του παρόντος προεδρικού διατάγματος επί τμήματος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας από της διασταυρώσεως με την Λεωφόρο Ακαδημίας, μέχρι της διασταυρώσεως με την οδό Κουμπάρη και κατά τη βόρεια πλευρά της, επιτρέπεται η χρήσις των ανεγειρομένων οικοδομών και ως Δημοσίων Κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 09-11-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 583/Δ/1982).

 

5. (πρώην 3) Κατ' εξαίρεση επίσης από της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επί του υπολοίπου τμήματος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι της διασταυρώσεως ταύτης προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και οδό Φειδιππίδου, επιτρέπεται επί πλέον της κατά την παράγραφο 1 χρήσεως ανεγειρομένων οικοδομών και η χρήσις αυτών περιοριστικά, ως ξενοδοχείων μετά των συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως των πελατών, κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Επιτρέπεται επίσης η μερική, ως στην παράγραφο 2 του παρόντος, χρήσις των δια κατοικίας προοριζομένων οικοδομών ως τραπεζών, ιατρείων, φαρμακείων, γραφείων ιδιωτικών (πλην γραφείων τελετών) ζαχαροπλαστείων, ανθοπωλείων και καταστημάτων σπανίων έργων Τέχνης (ANTIQUAIRE) και έργων Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, χειροτεχνημάτων, κοσμημάτων, λαϊκών ενδυμασιών, φλοκάτων, ταπήτων, κεραμικής τέχνης.

 

6. (πρώην 4) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους ρυθμίσεις ισχύουν και δια τις εκατέρωθεν παρόδους των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και μέχρι βάθους 20 m από της αντιστοίχου οικοδομικής γραμμής των Λεωφόρων τούτων, καταλαμβάνουν δε, και τις τυχόν υπό ανέγερση οικοδομές κατά το μέρος αυτών που δεν περατώθηκε, αναθεωρούμενης της σχετικής οικοδομής αδείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.