Νομοθετικό διάταγμα 3620/56 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζεται ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων και λοιπών τεχνικών μέσων μετά των αναγκαιούντων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, δι' ων θα εφοδιάζεται έκαστον νομαρχιακό ταμείον, τα της προμήθειας αυτών, ως και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

2. Ο μηχανικός εξοπλισμός των νομαρχιακών ταμείων φυλάσσεται, συντηρείται και επισκευάζεται με μέριμνα των δυνάμει του παρόντος συνιστωμένων παρ' έκαστο τούτων γραφείων μηχανικού εξοπλισμού.

 

3. Οι δαπάνες φυλάξεως συντηρήσεως και επισκευής του μηχανικού εξοπλισμού των νομαρχιακών ταμείων βαρύνουν ταύτα. Τα εκ της διαθέσεως αυτού εις δήμους , κοινότητας και ενώσεις αυτών διά την εκτέλεσιν και συντήρηση έργων της αρμοδιότητος των, ως και εις πάντα τρίτον, έσοδα εισάγονται, ως έσοδον του αυτού νομαρχιακού ταμείου.

 

4. Δι' αποφάσεως του νομάρχου δύναται να ανατίθεται εις τα ως άνω γραφεία μηχανικού εξοπλισμού η φύλαξις, συντήρησις, επισκευή και διάθεσις των μηχανημάτων των δήμων και κοινοτήτων μετά των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Οι εκ του λόγου τούτο δαπάνες του νομαρχιακού ταμείου βαρύνουν τον λογαριασμό του άρθρου 68 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 αποδίδονται δε εις το τέλος εκάστου μηνός εντολή του Υπουργού των Εσωτερικών.

 

5. Η διάθεσις των κατά τις παράγραφος 1 και 4 του παρόντος άρθρου μηχανημάτων ενεργείται υπό του νομάρχου ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτού, υπό του διευθυντού τεχνικών υπηρεσιών.

 

6. Οι επισκευές του κατά τις προηγούμενες παραγράφους μηχανικού εξοπλισμού ενεργούνται, εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν εν τω τόπο της σταθμεύσεώς των, άλλως υπό των εγγυτέρων κρατικών συνεργείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.