Νομοθετικό διάταγμα 2934/54 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την εις τις σεισμόπληκτους νήσους της περιφέρειας των νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου μετάθεση ή επέκτασιν πόλεων, κωμών ή οιωνδήποτε οικισμών, ως επίσης και δια την εις τους αυτούς νομούς κατασκευήν ή διεύρυνση οδών ή και πλατειών εντός πόλεων, κωμών ή οιωνδήποτε οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου, κατά τις περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, σχεδίου ρυμοτομίας, επιτρέπεται η υπέρ του Δημοσίου δια δημοσία ωφέλεια αναγκαστική απαλλοτρίωσις παντός είδους ακινήτου.

 

Επίσης επιτρέπεται η υπέρ του Δημοσίου αναγκαστική απαλλοτρίωσις εκτάσεων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών δια την ανέγερση οικημάτων προς στέγαση Δημοσίων Υπαλλήλων, εργατών και υπαλλήλων συνδεομένων μετά των εργοδοτών αυτών δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3156/1955 (ΦΕΚ 66/Α/1955).

 

2. Η κήρυξις της απαλλοτριώσεως γίνεται μόνον δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και του Υφυπουργού σεισμοπλήκτων νήσων, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Μετά την συντέλεση της ως άνω απαλλοτριώσεως, κατά την έννοια του άρθρου 7 του από [ΒΔ] 29-04-1953 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, πας νομεύς ή οπωσδήποτε κάτοχος, μη εγκαταλείψας ελευθέρα την χρήσιν του απαλλοτριωθέντος ακινήτου εις το Δημόσιον, αποβάλλεται του απαλλοτριωθέντος ακινήτου διοικητικώς, άνευ μεσολαβήσεως δικαστικής τινός διαδικασίας. Η αποβολή γίνεται υπό της Αστυνομικής Αρχής, δυνάμει αποφάσεως του Υφυπουργού σεισμοπλήκτων νήσων, μετά παρέλευσιν προθεσμίας οκτώ (8) ημερών υπό της κοινοποιήσεως εις τον αποβαλλόμενο της αποφάσεως ταύτης.

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν, δια τις ως άνω απαλλοτριώσεις οι γενικές περί απαλλοτριώσεων διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1731/1939 ως μεταγενεστέρως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τα ανωτέρω, των απαιτουμένων εν προκειμένω σχετικών πιστώσεων δια την πληρωμή των αποζημιώσεων εγγραφομένων εις τον προϋπολογισμό των εξόδων του Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων.

 

5. Τα της διαθέσεως των προς τον σκοπόν της μεταθέσεως ή επεκτάσεως πόλεων, κωμών ή οικισμών εν γένει απαλλοτριούμενων, κατά την ως άνω παράγραφο 1, ακινήτων, κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των επί του Συντονισμού και των Οικονομικών Υπουργών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.