Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το υπό στοιχείο α' εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Ετησία στρεμματική εισφορά μη δυναμένη να υπερβεί τις 5 δραχμές κατά στρέμμα επιβαλλομένη επί των εκτάσεων της περιοχής των υδραυλικών έργων, δυναμένη δε να επεκταθεί εφ' όλης της περιφέρειας των ενδιαφερομένων Δήμων και Κοινοτήτων. Μέχρι της συντάξεως της μελέτης των έργων και του κατά το άρθρο 11 διαγράμματος της ωφελείας, η περίμετρος της υποκείμενης εις την εισφορά ταύτη περιοχής και εφ' όσον αυτή δεν επεκτείνεται εφ' όλης της περιφέρειας των Δήμων ή Κοινοτήτων, ορίζεται υπό της διοικούσης Επιτροπής ή των τοπικών Επιτροπών της βεβαιώσεως των πόρων των Ταμείων.}

 

Στους στο αυτό άρθρο του νόμου πόρους των υδραυλικών ταμείων προστίθεται και έτερος υπό στοιχείο ι)β:

 

{Ετησία εισφορά Λιμενικών Ταμείων δια την τυχόν εκ των έργων προσγινομένη άμεση ή έμμεση ωφέλεια των λιμένων, καθοριζομένη με απόφαση του Υπουργού εις ποσοστόν επί των εσόδων αυτών και αναγραφομένη στους προϋπολογισμούς αμφοτέρων των Ταμείων, εφόσον δεν μεταβάλλεται δια νεωτέρας αποφάσεως.}

 

Η έκτη παράγραφος του αυτού άρθρου αντικαθίσταται δια της ακολούθου:

 

{Δια την υπό στοιχείο θ' αρωγή του Δημοσίου αναγράφεται κατ' έτος η αναγκαιούσα πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον στον προϋπολογισμό του Κράτους.}

 

Η όγδοη παράγραφος του αυτού ως άνω άρθρου αντικαθίσταται δια της ακολούθου:

 

{Η αρωγή του Δημοσίου ορίζεται εις 30% επί των εισπράξεων του Ταμείου κατά το προηγηθέν έτος. Εις τις εισπράξεις δεν συμπεριλαμβάνεται η αρωγή του Δημοσίου και οι εισφορές των Δήμων, Κοινοτήτων και Λιμενικών Ταμείων. Δια το πρώτον έτος της λειτουργίας του Ταμείου η αρωγή ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.