Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ελεύθερα ύψη ορόφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ελεύθερον ύψος ορόφου εις διαμερίσματα κυρίας χρήσεως (άρθρο 12) δια τις οικοδομές των κατά το άρθρο 2 πόλεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 3 m. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται και εις τις οικοδομές των πόλεων ύψος διαμερισμάτων κυρίας χρήσεως 2,40 m εφόσον πρόκειται περί οικοδομής του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος ή του κατά πτέρυγας τοιούτου.

 

Μαγειρεία δύνανται κατ' εξαίρεση να έχουν ελεύθερον ύψος διαμερίσματος βοηθητικής χρήσεως (παράγραφος 2).

 

Το ως άνω ελεύθερο ύψος των 3,00 m μειώνεται δια τινές των ορόφων των υπερκειμένων του δευτέρου υπέρ το ισόγειο τοιούτου εις 2,70 m εφ' όσον εις ένα ή περισσότερους των υπολοίπων ορόφων ή εις το ισόγειο υφίσταται ή προβλέπεται ελεύθερον ύψος μείζον των 3 m και η ως άνω μείωσις είναι αναγκαία ίνα μη προκύψει λόγω του μείζονος αυτού ύψους ορόφων υπέρβασις του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Α/1957).

 

2. Το ελεύθερον ύψος ορόφου εις διαμερίσματα βοηθητικής χρήσεως (άρθρο 12) και εις βοηθητικά παραρτήματα (άρθρο 7) δύναται να είναι και μικρότερο του της προηγουμένης παραγράφου ύψους, ουχί όμως έλασσον των 2.00 m. Δια χώρους μη χρησιμοποιούμενους παρ' ανθρώπων (ορνιθώνες, σταύλοι μικρών ζώων, θερμοκήπια κ.λ.π.) δεν απαιτείται ή τήρησις του ελαχίστου τούτου ορίου, πλην αν εξ ειδικής διατάξεως προβλέπεται τοιούτον.

 

3. Εις τις οικοδομές συστήματος Duplex (άρθρο 28 παράγραφος 2) δύναται να επιτραπεί μείωσις των κατά την παράγραφο 1 υψών μέχρι 2.40 m δια τινά των κυρίας χρήσεως διαμερισμάτων (π.χ. υπνοδωμάτια) υπό τον όρον πάντοτε όπως το εκ τοιούτου συστήματος προκύπτον μείζον ύψος δια τα υπόλοιπα κύρια διαμερίσματα του ορόφου π.χ. χώροι συγκεντρώσεως της οικογενείας αφίεται αχρησιμοποίητο ως επί πλέον ελεύθερον ύψος των διαμερισμάτων τούτων.

 

4. Το ελεύθερον ύψος ισογείου προς χρήσιν καταστήματος εις τις οικοδομές των πόλεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 4 m.

 

Εις περίπτωσιν καταστήματος επιφανείας χρήσιμου ουχί

μείζονος των είκοσι (20) μ. 2 και βάθους ουχί μείζονος των 4,5 μ. επιτρέπεται

ύψος τριών (3) μ..

 

Δια την κατασκευήν ανοικτού εξώστη εντός αιθούσης συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχή ή εργασίαν (άρθρο 28 παράγραφος 1) απαιτείται όπως τα ως άνω ελεύθερα ύψη είναι αντιστοίχως τουλάχιστον 5 m και 4 m.

 

Το υπό τον ως άνω εξώστην ελεύθερον ύψος δεν επιτρέπεται να είναι έλασσον του κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 31 ορίου των 2,40 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Α/1959).

 

5. Τα ανωτέρω ισχύουν εφ' όσον απαιτήσεις αντισεισμικής κατασκευής δεν επιβάλλουν μικρότερα ύψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.