Υγειονομική διάταξη 3010/85 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Διαδικασία μετρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εισαγωγή

 

Με αυτήν την Υγειονομική Διάταξη καθορίζονται ομοιόμορφη διαδικασία για καθεμιά από τις επόμενες τρεις κατηγορίες μετρήσεων:

 

α) μέτρηση της ηχοαπομόνωσης δύο χώρων.

β) μέτρηση της Α - ηχοστάθμης έξω από ένα κτίριο, όταν μέσα σ' αυτό λειτουργεί μια πρότυπη ηχητική πηγή, και,

γ) μέτρηση της μέγιστης Α - ηχοστάθμης μέσα σ' ένα χώρο.

 

Πολλά στοιχεία από τις διαδικασίες των παραπάνω κατηγοριών μετρήσεων είναι κοινά, πράγμα που θα φανεί αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.

 

2. Μέτρηση της ηχοαπομόνωσης

 

2.1. Γενικά.

 

Αυτή η κατηγορία μετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της διαφοράς Α - ηχοστάθμης μεταξύ δύο χώρων στο ίδιο κτίριο ή σε εφαπτόμενα κτίρια, χωρίς να εξετάζει πως φτάνει ο ήχος από τον ένα στον άλλον. Αποσκοπεί δηλαδή μόνο στον προσδιορισμό του βαθμού της ηχοαπομόνωσης που υπάρχει ανάμεσα στους δύο χώρους και δεν προσδιορίζει την ηχομόνωση κανενός συγκεκριμένου κτιριακού στοιχείου (π.χ. του κοινού διαχωριστικού τοιχώματος) αλλά παρέχει ένα μέτρο της ενεργού συνδυασμένης ηχομόνωσης κατά μήκος όλων των διαδρομών μέσω των οποίων μπορεί να μεταδοθεί ηχητική ενέργεια.

 

Η διαφορά ηχοστάθμης που ενδιαφέρει αυτή την κατηγορία μετρήσεων είναι η διαφορά των χωρικών μέσων Α - ηχοσταθμών στο δωμάτιο εκπομπής και στο δωμάτιο λήψης αντίστοιχα που δημιουργείται όταν στο δωμάτιο εκπομπής λειτουργεί μία πρότυπη ηχητική πηγή. Η διαφορά αυτή είναι ένα αξιόπιστο μέτρο της ηχοαπομόνωσης δύο χώρων.

 

Η μετάδοση των αερόφερτου ήχου, συνηθισμένης στάθμης σε ένα κτίριο είναι γραμμική διαδικασία. Δηλαδή η ηχοστάθμη, που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε σημείο, μέσα στο κτίριο λόγω της λειτουργίας μιας ηχητικής πηγής, έχει πάντοτε άμεση σχέση με την ηχοστάθμη που δημιουργείται στο δωμάτιο εκπομπής.

 

Για παράδειγμα αύξηση 5 dB στην ηχοστάθμη που δημιουργεί η πηγή στο δωμάτιο εκπομπής προκαλεί αύξηση σε 5 dB στην αντίστοιχη ηχοστάθμη, οπουδήποτε αλλού μέσα στο κτίριο. Αν και οι τιμές της ηχοστάθμης στις διάφορες θέσεις μέσα στο κτίριο μπορεί να είναι διαφορετικές, όλες θα έχουν την ίδια αύξηση με την ηχοστάθμη στο δωμάτιο εκπομπής. Επομένως η ηχοεξασθένηση ανάμεσα σε δύο θέσεις του κτιρίου (π.χ. η διαφορά ηχοστάθμης ανάμεσα σε δύο διαδοχικά δωμάτια) είναι πάντοτε η ίδια, αδιάφορο αν η ηχοστάθμη στο δωμάτιο εκπομπής είναι υψηλή ή χαμηλή.

 

2.2. Εξοπλισμός.

 

2.2.1. Ηχόμετρο.

 

Το ηχόμετρο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μετρήσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 869.

 

2.2.2. Πρότυπη ηχητική πηγή:

 

Η ηχητική πηγή που θα χρησιμοποιηθεί για τις μετρήσεις της διαφοράς ηχοστάθμης πρέπει να περιλαμβάνει μεγάφωνο, ενισχυτή και γεννήτρια τυχαίου θορύβου. Η φασματική κατανομή της ηχητικής ισχύος της πρότυπης ηχητικής πηγής πρέπει να βρίσκεται μέσα στη γραμμοσκιασμένη περιοχή του Σχήματος 1.

 

yd.3010.85

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων που αποτελούν την πρότυπη ηχητική πηγή δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ αυτής της Υγειονομικής Διάταξης.

 

2.3. Πειραματική διαδικασία και υπολογισμοί.

 

2.3.1. Επιτόπια βαθμονόμηση των οργάνων.

 

Πρέπει να γίνεται επιτόπιος έλεγχος όλων των οργάνων, πριν από τη δοκιμή γιατί με την μεταφορά τους είναι δυνατόν να έχουν απορρυθμιστεί.

 

Για κάθε ζευγάρι εξεταζόμενων δωματίων πρέπει να ελέγχεται η βαθμονόμηση του ηχομέτρου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πριν και μετά τις μετρήσεις.

 

Μετά τη βαθμονόμηση του ηχομέτρου, ο μεταγωγός του τοποθετείται στη θέση λειτουργίας με σταθμιστικό κύκλωμα Α και γρήγορη απόκριση (FAST) και σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων το ηχόμετρο μετρά την Α - ηχοστάθμη.

 

2.3.2. Δημιουργία του ηχητικού πεδίου στο δωμάτιο εκπομπής.

 

Η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται στο δάπεδο του δωματίου εκπομπής σε μία από τις γωνίες που είναι απέναντι από το κύριο χώρισμα έτσι ώστε το μπροστινό μέρος του μεγαφώνου ή των μεγαφώνων της να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 540 mm από την γωνία και τα μεγάφωνα να κατευθύνονται υπό γωνία 45° προς το εσωτερικό του δωματίου.

 

Η ηχοστάθμη στο δωμάτιο εκπομπής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να δημιουργείται στο δωμάτιο λήψης Α - ηχοστάθμη τουλάχιστο 10 dB (Α) μεγαλύτερη από την ηχοστάθμη του θορύβου βάθους.

 

Για να ελαχιστοποιηθεί η μετάδοση δονήσεων από το μεγάφωνο στο δάπεδο να τοποθετείται ελαστικό πέλμα κάτω από το ηχείο (π.χ. αφρώδες καουτσούκ με πάχος 25 mm).

 

Σημείωση:

 

Συνιστάται το προσωπικό που βρίσκεται στο δωμάτιο εκπομπής κατά τη διάρκεια της δοκιμής να φορά κατάλληλες ωτοασπίδες.

 

2.3.3. Μετρήσεις ηχοστάθμης.

 

Η ηχοστάθμη κοντά στους τοίχους των δωματίων είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αντιστοιχεί στη μέση πυκνότητα ηχητικής ενέργειας του δωματίου. Επομένως για τη μέτρηση της χωρικής μέσης Α - ηχοστάθμης, το μικρόφωνο του ηχομέτρου πρέπει να τοποθετείται σε τρεις θέσεις επιλεγμένες κατάλληλα, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μέση τιμή.

 

Οι θέσεις αυτές πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,2 m από τους τοίχους και από μεγάλα ηχοαπορροφητικά αντικείμενα (αν υπάρχουν), 1,8 m από την ηχητική πηγή και περίπου 1,2 έως 1,8 m από το δάπεδο, ενώ η απόσταση ανάμεσά τους να είναι τουλάχιστον 0,9 m. Η χωρική μέση Α - ηχοστάθμη στο δωμάτιο εκπομπής (LS) και στο δωμάτιο λήψης (LR) υπολογίζεται ως η αριθμητική μέση τιμή των τιμών της Α - ηχοστάθμης στις τρεις θέσεις μικροφώνου (σύμφωνα με τον τύπο 5 του άρθρου 2) ενώ στο δωμάτιο εκπομπής λειτουργεί η πρότυπη, ηχητική πηγή σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 αυτού του Παραρτήματος.

 

Ο υπολογισμός της ηχοαπομόνωσης, D, ανάμεσα στα δύο δωμάτια γίνεται σύμφωνα με τον τύπο 6 του άρθρου 2.

 

Σημείωση:

 

Στα δωμάτια εκπομπής και λήψης, όταν γίνονται μετρήσεις ηχοστάθμης για τον προσδιορισμό της ηχοαπομόνωσης, δεν πρέπει κατά προτίμηση να υπάρχει κανένα άτομο. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε στο δωμάτιο εκπομπής, πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος αριθμός ατόμων, ο μικρότερος δυνατός σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων και στα δύο δωμάτια.

 

2.4. Έλεγχος για το θόρυβο βάθους.

 

Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις του ακουστικού ή ηλεκτρικού θορύβου βάθους επιδιώκεται η Α - ηχοστάθμη στο δωμάτιο λήψης όταν στο δωμάτιο εκπομπής λειτουργεί η πρότυπη ηχητική πηγή, να είναι τουλάχιστον 10 dB (A) μεγαλύτερη από την Α - ηχοστάθμη του θορύβου βάθους που μετριέται χωρίς να λειτουργεί η ηχητική πηγή στο δωμάτιο εκπομπής.

 

Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται χωρίς καμία αλλαγή στην πειραματική διάταξη ή στα δωμάτια δοκιμής εκτός από το ανοιγοκλείσιμο της ηχητικής πηγής.

 

Αν η ηχοστάθμη που μετριέται στο δωμάτιο λήψης με την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία (στο δωμάτιο εκπομπής) είναι τουλάχιστον 10 dB (A) μεγαλύτερη από την τιμή της ηχοστάθμης χωρίς να λειτουργεί η πηγή, το σφάλμα στη μέτρηση που οφείλεται στο θόρυβο βάθους θα είναι μικρότερο από 0,5 dB (A). Αν όμως η ηχοστάθμη στο δωμάτιο λήψης είναι μόνο 3 - 10 dB (A) μεγαλύτερη από την ηχοστάθμη του θορύβου βάθους, είναι ενδεχόμενο να γίνει σημαντικό σφάλμα.

 

Η ηχοστάθμη στο δωμάτιο λήψης που οφείλεται μόνο στην πρότυπη ηχητική πηγή, που λειτουργεί στο δωμάτιο εκπομπής, μπορεί να προσεγγιστεί με κατάλληλη διόρθωση της μετρούμενης ηχοστάθμης σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

 

Πίνακας 2: Διόρθωση στη μετρούμενη τιμή της ηχοστάθμης στο δωμάτιο λήψης, για την εξάλειψη της επίδρασης του θορύβου βάθους.

Διαφορά μεταξύ της Α - ηχοστάθμης που μετριέται με την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία και της ηχοστάθμης θορύβου βάθους. dB (A)

Ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από την μετρούμενη ηχοστάθμη με την πρότυπη ηχητική πηγή σε λειτουργία για να προκύψει η ηχοστάθμη που οφείλεται μόνο στην πηγή. dB (A)

<3

Δεν γίνονται μετρήσεις

3

3

4

2.2

5

1.7

6

1.3

7

1.0

8

0.8

9

0.6

10

0.4

>10

0

 

2.5. Έκθεση των αποτελεσμάτων.

 

Συμπληρώνεται ειδικό Φύλλο Ελέγχου.

 

3. Μέτρηση της Α - ηχοστάθμης έξω από ένα κτίριο όταν μέσα σ' αυτό λειτουργεί μια πρότυπη ηχητική πηγή

 

Αυτή η κατηγορία μετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της απόλυτης τιμής της Α - ηχοστάθμης έξω από ένα κτίριο (π.χ. στα όρια της ιδιοκτησίας) όταν μέσα στο κτίριο λειτουργεί μια πρότυπη πηγή που δημιουργεί μια προκαθορισμένη χωρική μέση Α - ηχοστάθμη. Όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας μετρήσεων παραμένουν τα ίδια με τα στοιχεία της προηγούμενης κατηγορίας μετρήσεων και η μόνη διαφορά είναι ότι σ' αυτή την κατηγορία δεν υφίσταται η έννοια του δωματίου λήψης και επομένως και η έννοια της χωρικής μέσης Α - ηχοστάθμης του δωματίου λήψης.

 

Η διαδικασία μετρήσεων είναι, αναλυτικότερα, η ακόλουθη: Ρυθμίζεται η εκπομπή της πρότυπης ηχητικής πηγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με μετρήσεις ότι η χωρική μέση Α - ηχοστάθμη μέσα στο κτίριο είναι 100 dB (A) και μετά χωρίς καμία αλλαγή στην πειραματική διάταξη γίνεται απλά μέτρηση της Α - ηχοστάθμης έξω από το κτίριο στα σημεία που ενδιαφέρουν. Η υψηλότερη από τις παραπάνω τιμές της Α - ηχοστάθμης στοιχειοθετεί το αποτέλεσμα των μετρήσεων.

 

Στην περίπτωση των υπαίθριων Κέντρων Διασκέδασης δεν υφίσταται προφανώς, ούτε η έννοια της χωρικής μέσης Α - ηχοστάθμης του δωματίου εκπομπής αλλά απλά ή Α - ηχοστάθμη στο κέντρο της πίστας χορού πρέπει να είναι 100 dB (A), προκαλούμενη από την πρότυπη ηχητική πηγή που τοποθετείται κοντά στην πίστα ή σε μία από τις θέσεις των μεγαφώνων του Κέντρου.

 

Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική που δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης και στα οποία δεν υπάρχει πίστα χορού, η πρότυπη ηχητική πηγή τοποθετείται σε μια από τις θέσεις των μεγαφώνων και ρυθμίζεται έτσι ώστε η Α - ηχοστάθμη στο κέντρο του καταστήματος να είναι 80 dB (A).

 

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα τα στοιχεία της προηγούμενης κατηγορίας μετρήσεων.

 

4. Μέτρηση της μέγιστης Α - ηχοστάθμης μέσα σε ένα χώρο

 

Αυτή η κατηγορία μετρήσεων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της μέγιστης Α - ηχοστάθμης μέσα σε ένα χώρο, που προέρχεται από τη λειτουργία του. Σ' αυτή την κατηγορία μετρήσεων δεν υφίστανται οι έννοιες των δωματίων εκπομπής και λήψης ούτε και της πρότυπης ηχητικής πηγής. Ο ήχος του οποίου μετριέται η στάθμη είναι η μουσική του καταστήματος και η μέτρηση γίνεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

 

Η ορθότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων εξαρτάται, κύρια, από δύο παράγοντες: τη θέση μέτρησης και το είδος της μουσικής κατά τη στιγμή της μέτρησης. Οι διάφορες θέσεις μέτρησης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,8 m από τα μεγάφωνα, 1,2 m από τους τοίχους και από μεγάλα ηχοαπαρροφητικά αντικείμενα (αν υπάρχουν και 1,5 m από το δάπεδο και την οροφή. Τέλος, το είδος της μουσικής πρέπει να έχει την υψηλότερη ηχητική στάθμη, σε σχέση με τη μουσική που μεταδίδεται στο συγκεκριμένο κατάστημα.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης η μέγιστη Α - ηχοστάθμη που επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά την διάρκεια της μέτρησης και όχι μια τυχαία ή μοναδική ηχητική αιχμή, στοιχειοθετεί το αποτέλεσμα της μέτρησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.