Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 21/19

ΠΥΣ 21/2019: Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 21/2019: Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, (ΦΕΚ 124/Α/2019), 18-07-2019.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 15 παράγραφος 2 περίπτωση α', 18 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/2005)),

 

β) του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019),

 

γ) της Υ1/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2901/Β/2019),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 80/2019 Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 118/Α/2019),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/Α/2019).

 

2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ)

Άρθρο 2

 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-07-2019

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.