Προεδρικό διάταγμα 80/86 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εποπτικό συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε εταιρία συνιστάται εποπτικό συμβούλιο που έχει τουλάχιστο τρία μέλη, το ένα τρίτο των μελών του ορίζεται από την εκτελεστική επιτροπή συνδέσμου ή τη διοικούσα επιτροπή τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ή νομαρχιακό συμβούλιο της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η εταιρία ή εταιρία ή από το όργανο διοίκησης άλλου φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε συνάφεια με τη δραστηριότητά της (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχείρησης Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος). Άλλο ένα τρίτο των μελών του ορίζεται από συνεταιρισμούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς, που εκπροσωπούν τους καταναλωτές των προϊόντων (αγοραστές ή χρήστες) ή τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών της εταιρίας, ή από άλλο κοινωνικό φορέα που τα μέλη του εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της εταιρίας. Το υπόλοιπο ένα τρίτο των μελών του ορίζεται από Νομάρχη της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η εταιρία ή από φορείς του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε συνάφεια με τη δραστηριότητά της. Με τήρηση των διατάξεων αυτής της παραγράφου, μπορούν και μέτοχοι της εταιρίας που έχουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες, να ορίσουν μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Οι φορείς ή τα πρόσωπα που ορίζουν μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Οι φορείς ή τα πρόσωπα που ορίζουν μέλη του εποπτικού συμβουλίου και ο τρόπος ορισμού των μελών αυτών αναφέρονται ρητά στο καταστατικό της εταιρίας. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο.

 

2. Το εποπτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου, για τη διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, προς το σκοπό αυτό έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου, της εταιρίας, να διενεργεί έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας. Για τη διενέργεια του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίζει δύο ελεγκτές με τα προσόντα των ελεγκτών ανωνύμων εταιριών ή ένα ορκωτό λογιστή, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες. Το εποπτικό συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της εταιρίας.

 

3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα, εκτός αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τις προσωπικές υποθέσεις τους.

 

4. Το πρώτο εποπτικό συμβούλιο ορίζεται στο καταστατικό της εταιρίας, με σύνθεση σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και του καταστατικού της εταιρίας. Μέσα σε ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το εποπτικό συμβούλιο της εταιρίας συγκαλείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης).

 

5. Η θητεία του εποπτικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Παράλληλα, κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη λήξη της θητείας του οργάνου που το όρισε.

 

6. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ειδικότερα για τον έλεγχο του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του εποπτικού συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο.

 

7. Όλα τα άλλα θέματα τα σχετικά με το εποπτικό συμβούλιο ρυθμίζονται από το καταστατικό της εταιρίας.

 

8. Οι διατάξεις των άρθρων 36 έως 38 του νόμου [Ν] 2190/1920 καθώς και κάθε άλλη που αφορά τους ελεγκτές των ανωνύμων εταιριών εφαρμόζονται κατ αναλογία και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για το εποπτικό συμβούλιο και τις αρμοδιότητές του, στην εταιρία του άρθρου 44 του νόμου 1416/1984.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.