Προεδρικό διάταγμα 697/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις όλα τα συστήματα δομήσεως, πλην του πανταχόθεν ελευθέρου και προκειμένου περί κτιρίων εις τα οποία κατασκευάζεται χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητος 100 θέσεων και άνω, επιτρέπεται επέκτασις του Ισογείου, εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου. Τούτο ισχύει μόνον εφόσον διατίθεται αποκλειστικώς ως χώρος σταθμεύσεως το σύνολον του επεκτεινομένου εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου ισογείου χώρου του κτιρίου ως και το ήμισυ τουλάχιστον του υπολοίπου ισογείου χώρου.

 

2. Εφ όσον ο κατά την ως άνω παράγραφο επεκτεινόμενος εις το ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου χώρος είναι στεγασμένος, το ανώτατον ύψος της πλάκας επικαλύψεως του χώρου τούτου, μετρούμενο από του δαπέδου αυτού, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2.5 m. Άνωθεν της πλάκας επικαλύψεως του χώρου τούτου επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στηθαίου, ύψους μέχρι 0.3 m. Η εν λόγω πλάκα επικαλύψεως δύναται μόνον να φυτευτεί αποκλειόμενης πάσης άλλης χρήσεως αυτής. Η εκ της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου προκύπτουσα επί πλέον κάλυψις δεν προσμετρείται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.