Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αμοιβή επίβλεψης περιλαμβάνεται αποζημίωση για την απασχόληση και κάθε δαπάνη των διατάξεων του παρόντος για την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων, τη χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στον κατασκευαστή του έργου για την έντεχνη, εμπρόθεσμη, και οικονομική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης, τη μέριμνα για τη συμμόρφωση του ανάδοχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την περιφρούρηση των συμφερόντων του Εργοδότη, τη διενέργεια μικρο-τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, τη σύνταξη λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρη σύνταξη των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, τη ζύγιση και παραλαβή υλικών, τη φροντίδα λήψης απαιτούμενων δοκιμίων, τις μερικές και την τελική επιμέτρηση, την εισήγηση επί αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμη απάντηση και αντίκρουση σε αιτήσεις και ενστάσεις του ανάδοχου του έργου, την παράσταση κατά την παραλαβή των εργασιών και τον δέοντα χειρισμό και απάντηση επί τυχόν ενστάσεων του ανάδοχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής, όπως επίσης και την παράσταση επί προσφυγών του ανάδοχου στα δικαστήρια, εάν δοθεί προς αυτό εντολή από τον Εργοδότη, καταβαλλομένης στην τελευταία αυτή περίπτωση, ιδιαίτερης αμοιβής κατά το άρθρο 102 του παρόντος.

 

2. Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή επίβλεψης:

 

α) Η δαπάνη λήψης και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεις κάθε φύσεως δοκιμών, που βαρύνει ανάλογα με την οικεία σύμβαση, τον ανάδοχο του έργου ή τον Εργοδότη.

 

β) Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης είτε στο σύνολο είτε μέρους αυτής. Εάν δοθεί από τον Εργοδότη τέτοια εντολή, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον επιβλέποντα για τη σύνταξη των τροποποιητικών μελετών, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

γ) Η αμοιβή για τη σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας, που καταβάλλεται ιδιαίτερα, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.