Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην καθοριζόμενη αμοιβή μελέτης κατά τις προηγούμενες διατάξεις περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του Μελετητή, που απαιτείται για την εντός ή εκτός της έδρας τους, εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές μελετών.

 

2. Δεν περιλαμβάνονται στην κατά τα ανωτέρω αμοιβή της μελέτης οι δαπάνες και η αμοιβή για τις ακόλουθες εργασίες ή επιμέρους μελέτες:

 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων στις θέσεις των τεχνικών έργων) όπως και των βυθομετρικών εργασιών, οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αμοιβής, εκτός των απαιτούμενων για τις μελέτες χάραξης οδών υπόλοιπων τοπογραφικών εργασιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 135 των οικείων προδιαγραφών μελετών οδοποιίας.

 

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία προδιαγραφή οπότε η αμοιβή αυτής, ως στάδιο της οικείας μελέτης, περιλαμβάνεται στην αμοιβή μελέτης του έργου.

 

γ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων κάθε μορφής ή έκτασης όπως και η εκτέλεση κάθε φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

 

δ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις όπως και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολόγησή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτές.

 

ε) Οι κάθε φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες.

 

στ) Οι έρευνες επί προτύπων.

 

ζ) Οι κάθε φύσεως δαπάνες και αμοιβές, που απαιτούνται για την έκδοση γνωμοδότησης ειδικών συμβούλων, που καλούνται από τον Μελετητή μετά από εντολή του Εργοδότη.

 

η) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσότερων των αντιγράφων της μελέτης από αυτά που προβλέπονται από τις προδιαγραφές όπως και οι δαπάνες για την τυχόν εμφάνιση αυτής σε έντυπο, υπό οποιαδήποτε μορφή, μετά από εντολή του Εργοδότη. Η αμοιβή για την υποβολή περισσότερων αντιγράφων της μελέτης από αυτά που προβλέπονται στις προδιαγραφές, ορίζεται στο διπλάσιο του κόστους τους βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής.

 

θ) Οι κάθε φύσης δαπάνες μεταφράσεων που ενεργούνται κατόπιν εντολής του Εργοδότη.

 

ι) Η αμοιβή μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις ή υπάγονται σε άλλα κεφάλαια του παρόντος.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.