Προεδρικό διάταγμα 5/12/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 4 του 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να επιτρέπεται:

 

α) Η επέκτασις υφισταμένων Γεωργικών Βιομηχανικών εντός της περιοχής Α εφ' όσον οι Βιομηχανίες επεξεργάζονται προϊόντα παραγόμενα εις την περιοχήν, βεβαιούμενου τούτου υπό του Υπουργείου Γεωργίας.

 

β) Η επέκτασις εντός του αυτού γηπέδου των εγκαταστάσεων των υφισταμένων εντός των περιοχών Α και Β οι οποίες απαγορεύονται δια των διατάξεων του παρόντος εφ' όσον τούτο είναι απαραίτητον δια τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των εγκαταστάσεων ή κτιρίων, βεβαιούμενου τούτου υπό του αρμοδίου φορέως.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, δια την ανέγερση νέων Βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός της περιοχής Α εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος εφ' όσον μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος έχει ληφθεί έγκρισις του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

3. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις εφ' όσον μέχρι την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εξεδόθη νόμιμος άδεια της αρμοδίας αρχής ή εάν υπεβλήθησαν εις ταύτη πάντα τα δια την έκδοση της τοιαύτης αδείας απαιτούμενα στοιχεία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.