Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Δεξαμενές υγραερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δεξαμενές είναι μέχρι δύο (2), υπόγειες ή επιχωματωμένες, οι οποίες υπολογίζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με Αναγνωρισμένο Κανονισμό Δοχείων υπό πίεση και σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης [Α] 14165/Φ174/373/1993 (ΦΕΚ 673/Α/1993), Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. Αναγνωρισμένος Κανονισμός είναι ο σχετικός Εθνικός Κανονισμός, ή σχετικό πρότυπο Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ή εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση δύο δεξαμενών, πρέπει να είναι και οι δύο υπόγειες ή και οι δύο επιχωματωμένες.

 

Κάθε δεξαμενή, χωρητικότητας κυβικών μέτρων ή μεγαλύτερη, πρέπει να έχει μέχρι δύο (2) ανθρωποθυρίδες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, κάθε μια από τις δεξαμενές πρέπει να έχουν:

 

α) ελάχιστη χωρητικότητα 2 m3.

β) Μέγιστη χωρητικότητα 60 m3,

γ) Ειδική επικάλυψη από αντιδιαβρωτικό υλικό για προστασία τους από τη διάβρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

3. Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα:

 

α) Με 1 κατάλληλο όργανο μέτρησης του περιεχομένου υγρού υγραερίου της δεξαμενής (όργανο ένδειξης επί τοις εκατό (%) όγκου ή / και δείκτης στάθμης).

 

β) Με 1 δείκτη μεγίστης στάθμης για τον έλεγχο της μεγίστης επιτρεπόμενης στάθμης του υγρού. Ο δείκτης αυτός μπορεί να αποτελείται από έναν μόνιμο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mm στον οποίο είναι τοποθετημένη μια βαλβίδα ελέγχου, διατομής το πολύ 2 mm2. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εκτείνεται μέσα στη δεξαμενή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άκρο του να εφάπτεται με την επιφάνεια του υγρού όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη σε ποσοστό 85% της χωρητικότητάς της. Ο παραπάνω δείκτης μέγιστης στάθμης μπορεί να αντικατασταθεί με ένα όργανο ελέγχου υπερπλήρωσης της δεξαμενής, το οποίο δίνει ειδοποίηση (ηχητικό και φωτεινό σήμα) όταν ο όγκος του υγρού υγραερίου καταλάβει το 85% του ολικού όγκου της δεξαμενής και όταν φθάσει το 90% κλείνει αυτόματα την τηλεχειριζόμενη βάνα πλήρωσης της δεξαμενής.

 

γ) Με 1 σύστημα μιας ή περισσοτέρων ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης (ασφαλιστικές βαλβίδες) που λειτουργούν με ελατήριο. Οι βαλβίδες αυτές πρέπει να πληρούν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3.3.3 ως 3.3.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Α/1993), Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

δ) Με βαλβίδες (βάνες) διακοπής και βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής με είσοδο ή έξοδο υγραερίου απ' αυτή (πλήρωση δεξαμενής, παροχή προς αντλίες, αέρια φάση επιστροφής από αντλίες και από λιτρομετρητές), πρέπει να είναι εφοδιασμένες με χειροκίνητες ως επίσης και με τηλεχειριζόμενες βάνες. Οι τηλεχειριζόμενες βάνες μπορεί να κλείνουν είτε αυτόματα είτε από κουμπί έκτακτης ανάγκης. Επί πλέον, πρέπει να εφαρμόζονται και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.3.8 και 2.3.9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] Δ3/14858/1993.

 

ε) Με 1 βαλβίδα αντεπιστροφής στο σημείο σύνδεσης του σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής με υγραέριο. Βαλβίδες που είναι συνδεδεμένες πάνω στη δεξαμενή και σε ύψος μικρότερο της μεγαλύτερης στάθμης του υγρού, είναι χαλύβδινες, έχουν εσωτερικά μέρη από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι κατάλληλες για προπάνιο. Οι βαλβίδες είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 40 bar. Βαλβίδες και λοιπά εξαρτήματα κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τον ελατό σίδηρο και χυτοσίδηρο σε σφαιροειδή γραφίτη, εφόσον τα υλικά αυτά είναι κατάλληλης ποιότητας για προπάνιο.

 

στ) Αγωγό γείωσης, διατομής 16 mm2 τουλάχιστον και ηλεκτρικής αντίστασης διάβασης ως προς γη όχι μεγαλύτερης από 4Ω.

 

4. Οι δεξαμενές δεν επιτρέπεται να έχουν σύστημα εκκένωσης του περιεχομένου των στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός από τη διάταξη της εξυδάτωσης και εξαέρωσης των. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εφοδιασμένες

με κατάλληλο μανόμετρο τοποθετημένο στην ανθρωποθυρίδα με παρεμβολή βαλβίδας διακοπής της ροής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.