Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με αις Αρμοδιότητες της κοινότητας, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου της, και ιδίως:

 

α) για τον κανονισμό των εργασιών του και τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας της κοινότητας,

β) για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της κοινότητας, των κοινοτικών ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων της,

γ) για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,

δ) για την εκμίσθωση, την εκποίηση και την ανταλλαγή κοινοτικών ακινήτων καθώς και για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων που τα επιβαρύνουν,

ε) για την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων,

στ) για τη σύναψη δανείων και για τους όρους τους,

ζ) για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

η) για το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων,

θ) για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών,

ι) για την κατάρτιση των όρων δημοπρασίας, τη σύνταξη των διακηρύξεων και την κατακύρωση των δημοπρασιών,

ι)α) για την ίδρυση και τη λειτουργία παιδικών, βρεφικών, υγειονομικών σταθμών και γενικά κέντρων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες,

ι)β) για την ίδρυση και τη λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,

ι)γ) για τη σύσταση και τη λειτουργία κοινοτικών ιδρυμάτων και άλλων κοινοτικών νομικών προσώπων και την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν,

ι)δ) για την ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρήσεων της κοινότητας, ή για τη συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων της κοινότητας σ' αυτές,

ι)ε) για το διορισμό του προσωπικού της κοινότητας, τις λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του καθώς και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου του,

ι)στ) για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων καθώς και για την επιβολή, αντεπιβολή ή δόση όρκου,

ι)ζ) για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ι)η) για τη σύναψη συμβιβασμού ή την κατάργηση δίκης,

ι)θ) για την ανάθεση της ασκήσεως κάποιας δραστηριότητας της κοινότητας σε νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 36,

κ) για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση πληρεξουσιότητας.

 

Επίσης αποφασίζει για παροχή εντολής μόνο κατά υπόθεση δικαστική ή εξώδικη και για την παροχή γνωμοδοτήσεων και μόνο στις κοινότητες που δεν δικαιούνται να προσλάβουν δικηγόρους με μηνιαία αντιμισθία κατά το άρθρο 245 του νόμου [Ν] 1811/1951. Η αμοιβή των δικηγόρων στην τελευταία αυτή περίπτωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα των δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά και με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

2. Το κοινοτικό συμβούλιο παίρνει θέση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, και γνωμοδοτεί, όποτε αρμόδιες δημόσιες αρχές ζητούν τη γνώμη της κοινότητας.

 

3. Το κοινοτικό συμβούλιο εκδίδει τις διατάξεις, που ορίζει το άρθρο 37.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.