Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 207

Άρθρο 207: Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την Εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας, που υποδεικνύονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου δήμου ή της μικρότερης κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς δήμους και κοινότητες, που μετέχουν στο σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

 

3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε, κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ως εξής:

 

Συμβούλια έως επτά μελών εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο το καθένα,
έως έντεκα, δύο,
έως δεκαπέντε, τρία,
έως δεκαεννέα, τέσσερα,
έως είκοσι πέντε, πέντε
και τα υπόλοιπα έξι αντιπροσώπους το καθένα.

 

4. Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε, κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ως εξής: Τα συμβούλια έως δεκαεννέα μελών, από έναν αντιπρόσωπο, και τα υπόλοιπα από δύο αντιπροσώπους το καθένα.

 

5. Σε συνδέσμους δύο έως και τεσσάρων δήμων ή κοινοτήτων, αν ο αριθμός των αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε ή μικρότερος από πέντε, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3. Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από πέντε, το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου συγκροτείται πάλι από πέντε αντιπροσώπους για να συμπληρωθούν οι κενές ορίζεται από ένας αντιπρόσωπος των δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά. Σε συνδέσμους δύο δήμων ή κοινοτήτων, αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός πέντε αντιπροσώπων ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το συμβούλιο του συνδέσμου συγκροτείται από δύο αντιπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας που έχει το μικρότερο πληθυσμό και από τρεις αντιπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό.

 

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου μέλη τους ή το δήμαρχο. Η εκλογή γίνεται μέσα σ' ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

 

Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 41 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα μέρες από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 193 παράγραφοι 1 και 3. Σε συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε δύο μήνες από τη Σύσταση του συνδέσμου. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή μετέχει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου δήμου ή της ίδιας κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής τους.

 

7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόκληση του αντιπροσώπων, ύστερα από πρόκληση του αντιπροσώπου του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία. Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του δήμου ή κοινότητας μέλους του συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό και, αν συμπίπτει με την έδρα του συνδέσμου, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον αντιπρόσωπο που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα και στην παραπάνω περίπτωση. Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και, αν δεν παρίσταται, άλλος αντιπρόσωπος του ίδιου δήμου και κοινότητας κατά τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό, μετά τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της έδρας του συνδέσμου, δήμου ή κοινότητας, από αυτούς που οι αντιπρόσωποί τους παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου. Οι διατάξεις του άρθρου 112 εφαρμόζονται ανάλογα. Για την Διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου έχει νόμιμη συγκρότηση, εφόσον έχει ορισθεί αριθμός αντιπροσώπων ίσος με τα τρία πέμπτα του συνολικού αριθμού των μελών του και έχει περάσει η προθεσμία του ενός μήνα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

8. Η Εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλίου του συνδέσμου, ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα μέλος, σε συμβούλια έως είκοσι πέντε μελών, τρία μέλη σε συμβούλια από είκοσι έξι έως πενήντα μελών και πέντε μέλη σε πολυμελέστερα συμβούλια. Στις τριμελείς εκτελεστικές Επιτροπές, εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7, και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών της.

 

9. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον έχει περισσότερα από είκοσι πέντε μέλη, έχει απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

10. Η Παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, καθώς και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου και γίνεται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το διοικητικό συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση κατά την οποία, μετά την αποδοχή των παραιτήσεων, προβαίνει στην εκλογή νέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.

 

Σε κάθε περίπτωση η Παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

 

11. Σε περίπτωση συμμετοχής νέου δήμου ή κοινότητας σε υφιστάμενο σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια των δήμων και κοινοτήτων που είναι μέλη του συνδέσμου εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της πρώτης διετίας της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.

 

Η εκλογή του προέδρου, του αντιπρόεδρου και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου για τη δεύτερη διετία της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

Από τη συμμετοχή νέου δήμου ή κοινότητας σε υφιστάμενο σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της δεύτερης διετίας της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου δεν επέρχεται καμία μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου ούτε στα λοιπά όργανά του.

 

Το νέο μέλος συμμετέχει στη Διοίκηση του συνδέσμου με αντιπροσώπους του από τη νέα δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

 

12. Σε περίπτωση αποχώρησης δήμου ή κοινότητας από σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί με τους αντιπροσώπους των λοιπών μελών του μέχρι τη λήξη της διετίας.

 

Το προεδρείο του συνδέσμου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της διετούς θητείας του.

 

Αν αντιπρόσωπος του δήμου ή της κοινότητας που αποχώρησε από σύνδεσμο είχε εκλεγεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου, μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση γίνεται η εκλογή για τη συμπλήρωση του προεδρείου του συνδέσμου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της διανυόμενης διετίας.

 

Κατά το τελευταίο δίμηνο της διετίας το προεδρείο λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη. Ο πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον αντιπρόεδρο και, αν κι αυτός δεν υπάρχει, από το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.