Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 191

Άρθρο 191: Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ως πρόεδρο, και από έξι έως δέκα μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο να από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.

 

2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται ένας τουλάχιστον δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, ένας τουλάχιστον σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος σε δήμους που εφαρμόζεται ο θεσμός αυτός, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα σε δεκαπέντε ημέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του δημάρχου προς το διοικητικό συμβούλια. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος, τη γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο δήμαρχος. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος.

 

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι ενός δήμου ή μιας κοινότητας του νομού στην Περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το ίδρυμα.

 

4. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη Διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 187. Κώλυμα, που δημιουργείται, μετά την εκλογή συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 187 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

 

5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται το αδελφάτο ως όργανο διοικήσεως των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων, στο εξής τούτο καλείται διοικητικό συμβούλιο.

 

6. Τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρις ότου προσαρμοστούν οι συστατικές τους πράξεις προς τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.