Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 189

Άρθρο 189: Απόλυση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι επιτρέπεται να απολυθούν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εμπεριστατωμένη έκθεση του Περιφερειακού Διευθυντή, και σύμφωνη γνώμη συμβουλίου, που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών Αθηνών, ως πρόεδρο, δύο εφέτες, που έχουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως εφέτες, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος ο οποίος αναπληρώνεται από έναν από τους αντιπροέδρους, που υποδεικνύει το διοικητικό Συμβούλιό της. Τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών.

 

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 92.

 

3. Κατά της υπουργικής απόφασης, που διατάσσει την Απόλυση ή τη Διάλυση, επιτρέπεται προσφυγή στο υπουργικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το υπουργικό συμβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει, είτε να δεχθεί την προσφυγή και να εξαφανίσει την απόφαση, για την απόλυση ή τη διάλυση ή να επιβάλει ποινή αργίας έως τριών μηνών.

 

4. Τα καθήκοντα του γραμματέα του συμβουλίου που προβλέπει η παράγραφος 1 εκτελεί ένας υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, βαθμού Α', που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 3, 5, 7 και 8 του άρθρου 185 εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτήν την περίπτωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.