Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 177

Άρθρο 177: Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο περιφερειακός διευθυντής ασκεί την εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Όλες οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογημένα ότι δεν είναι νόμιμες. Το παραπεμπτικό έγγραφο κοινοποιείται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την πράξη.

 

2. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:

 

α) Έναν πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο πρωτοδικών.

 

β) Ένα δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με βαθμό Α' και εφόσον δεν υπάρχει με βαθμό Β' ή Γ' του ίδιου κλάδου και όταν λείπουν και αυτοί άλλου Υπουργείου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

γ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για όλη τη διάρκεια της νομαρχιακής περιόδου. Η θητεία των μελών της λήγει πάντοτε με την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ή αν δεν υπάρχει υπάλληλος άλλου Υπουργείου ή υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

 

Έργο της Επιτροπής είναι, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που παραπέμπονται σ' αυτήν από τον Περιφερειακό Διευθυντή και η εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων αυτών.

 

3. Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου, μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η Επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη.

 

4. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό, για παράβαση του νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) εφαρμόζονται και για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.