Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 171

Άρθρο 171: Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το συνοικιακό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει γνώμες και προτάσεις για τα θέματα που αφορούν τους κατοίκους της συνοικίας και ιδιαίτερα για θέματα παιδείας και λαϊκής επιμόρφωσης, θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα (χρήσεις γης, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κοινωφελή κτίρια και εγκαταστάσεις, κυκλοφορία και συγκοινωνία, έργα και δίκτυα υποδομής), θέματα άθλησης και ψυχαγωγίας, πολιτιστικά θέματα, θέματα αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας και θέματα αξιοποίησης τοπικών πόρων.

 

2. Για τα πιο πάνω θέματα το συνοικιακό συμβούλιο αποφασίζει είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από παραπομπή από τα αρμόδια όργανα του δήμου ή της κοινότητας.

 

Οι αποφάσεις του συνοικιακού συμβουλίου διαβιβάζονται από τον Πρόεδρό του στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος μεριμνά για την επεξεργασία κάθε απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας.

 

Μετά την επεξεργασία αυτήν η απόφαση του συνοικιακού συμβουλίου, συνοδευόμενη από τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, διαβιβάζεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο του δήμου ή της κοινότητος για να λάβει σχετική απόφαση. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας αποστέλλεται στο συνοικιακό συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία περιέλευσης της απόφασης του συνοικιακού συμβουλίου στο δήμο ή στην κοινότητα.

 

3. Το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στα συνοικιακά συμβούλια. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 115 παράγραφος 3 και τοιχοκολλείται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 παράγραφος 6. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της συνοικίας.

 

4. Κάθε έτος το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξάδων λειτουργίας κάθε συνοικιακού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις Αρμοδιότητες που του έχει μεταβιβάσει και τις δραστηριότητές του. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συνοικιακό συμβούλιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

5. Το συνοικιακό συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της συνοικίας για το επόμενο οικονομικό έτος, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και, αποστέλλεται έγκαιρα στη δημαρχιακή επιτροπή ή στον πρόεδρο της κοινότητας έως το τέλος Οκτωβρίου.

 

6. Η δημαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινότητας εξετάζει:

 

α) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της συνοικίας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθορισθεί από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο για κάθε συνοικία,

β) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο στο συνοικιακό συμβούλιο και

γ) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.

 

Η δημαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινότητας διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β' και γ' προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

 

7. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της συνοικίας, όπως τελικά διαμορφώνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή τον πρόεδρο της κοινότητας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, το οποίο συντάσσει η δημαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της κοινότητας, κατά το άρθρο 219 παράγραφος 1.

 

Στον προϋπολογισμό του δήμου ή της κοινότητας περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε συνοικία.

 

8. Αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στη δημαρχιακή επιτροπή ή στον πρόεδρο της κοινότητας το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της συνοικίας, καταρτίζεται από την δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της κοινότητας.

 

9. Οι πράξεις των συνοικιακών συμβουλίων που εκδίδονται κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων αποστέλλονται στον δήμο ή στην κοινότητα και με βάση αυτές εκδίδεται σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής, ανάλογα με το αντικείμενο και την αρμοδιότητα κάθε οργάνου, μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιήλθαν στον δήμο ή στην κοινότητα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.