Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις Αρμοδιότητες του δήμου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ιδίως:

 

α) Για τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών της δημαρχιακής επιτροπής και για τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.

 

β) Για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του δήμου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων του.

 

γ) Για την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

 

δ) Για την εκποίηση και ανταλλαγή δημοτικών ακινήτων καθώς και για τη Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων που τα επιβαρύνουν.

 

ε) Για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

 

στ) Για την αγορά και μίσθωση ακινήτων.

 

ζ) Για τη σύναψη δανείων και τους όρους τους.

 

η) Για το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων.

 

θ) Για την τουριστική αξιοποίηση περιοχών που τους ανήκουν ή τους παραχωρούνται από το κράτος.

 

ι) Για την κατασκευή και τη συντήρηση συγκροτημάτων λαϊκών κατοικιών και θερέτρων.

 

ι)α) Για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών και υγειονομικών σταθμών και γενικά κέντρων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.

 

ι)β) Για την ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων.

 

ι)γ) Για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων του δήμου ή τη συμμετοχή σε τέτοιες Επιχειρήσεις καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του δήμου σ' αυτές.

 

ι)δ) Για τη Σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν.

 

ι)ε) Για την ανάθεση της ασκήσεως μιας δραστηριότητας του δήμου με νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 36.

 

ι)στ) Για την οργάνωση ειδικής υπηρεσίας, που θα είναι αρμόδια να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, και ν' ασκεί μηνύσεις κατά των παραβατών των διατάξεων αυτών.

 

2. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή οι Αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1 θ', κ', κ)α', κ)β' και κ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 

3. Το δημοτικό συμβούλιο παίρνει θέση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε αρμόδιες δημόσιες αρχές ζητούν τη γνώμη του.

 

4. Το δημοτικό συμβούλιο εκδίδει τις διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 37.

 

5. Το δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού, έχει τις εξής Αρμοδιότητες:

 

α) Διατυπώνει προτάσεις προς το νομαρχιακό συμβούλιο για έργα και μέτρα πολιτικής, νομαρχιακής ή περιφερειακής σημασίας, που αφορούν το δήμο και εντάσσονται στο μεσοχρόνιο νομαρχιακό ή περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

 

β) Καταρτίζει στα πλαίσια του μεσοχρόνιου νομαρχιακού αναπτυξιακού προγράμματος, το αντίστοιχο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, ύστερα από σχετική πρόταση των τοπικών συμβουλίων ή των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων ή των συνοικιακών συμβουλίων.

 

γ) Καταρτίζει το ετήσιο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

δ) Χρηματοδοτεί έργο τοπικής σημασίας του ετήσιου τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος από ίδιους πόρους του δήμου, καθώς και από τις πιστώσεις του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που κατανέμει στο δήμο το νομαρχιακό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

ε) Χρηματοδοτεί από κοινού με φορείς του δημόσιου τομέα, έργα του ετήσιου τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

στ) Διατυπώνει προτάσεις προς τους φορείς του δημόσιου τομέα για έργα και μέτρα πολιτικής που αφορούν το δήμο και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα των φορέων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.