Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας

 

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και καλεί το κοινοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση

 

β) Εισηγείται τα θέματα στο κοινοτικό συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

 

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

 

δ) Εκπροσωπεί την κοινότητα στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην κοινότητα. Όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημιά των κοινοτικών συμφερόντων από την αναβολή μπορεί και χωρίς απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και να ενεργεί κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της κοινότητας οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο συμβούλιο για έγκριση.

 

ε) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της κοινότητας και τις διευθύνει.

 

στ) Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού της Κοινότητας.

 

ζ) Διατάζει την είσπραξη των κοινοτικών εσόδων και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, αφού προηγουμένως ελεγχθούν οι λογαριασμοί και τα δικαιολογητικά της δαπάνης από την υπηρεσία της κοινότητας.

 

η) Προσλαμβάνει και απολύει το ημερομίσθιο προσωπικό μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του συμβουλίου.

 

θ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η κοινότητα.

 

ι) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών.

 

ι)α) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλου νόμου

 

2. Ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί με απόφασή του που δημοσιεύεται στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της κοινότητας να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο. Επίσης ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε κοινοτικό σύμβουλο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

3. Σε βάρος προέδρου κοινότητας, ως διατάκτη πληρωμών, επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.