Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 281

Άρθρο 281: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι και υπάλληλοι του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια μέχρι εξήντα μέρες κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιώματός τους.

 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται και τμηματικά ύστερα από αίτηση των δικαιούχων σε εργάσιμες μέρες και ώρες, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά τις εξήντα εργάσιμες μέρες το έτος.

 

3. Η παραπάνω άδεια θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

 

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους αντιδημάρχους στους οποίους χορηγείται άδεια μέχρι τριάντα μέρες κάθε έτος.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους προέδρους των διοικουσών επιτροπών των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, καθώς και για τους προέδρους των αναπτυξιακών και λοιπών συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, εφ' όσον δεν είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων. Σε αυτούς χορηγείται άδεια μέχρι τριάντα ημέρες κατ' έτος επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας.

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και επί των ως άνω αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, εξερχομένων του δημόσιου τομέα μετά την εκλογή των ως άνω οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.