Προεδρικό διάταγμα 24/4/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμοδιότητες για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης.

 

1.1. Οι ειδικοί όροι δόμησης των οικισμών καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού ανά οικισμό ή σύνολο οικισμών οι οποίοι εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

1.2. Προκειμένου για το νομό Αττικής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Τρόπος καθορισμού ειδικών όρων.

 

2.1. Για τον καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών απαιτείται υποχρεωτικά αρχιτεκτονική αναγνώριση του οικισμού. Η αναγνώριση γίνεται βάση του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης το οποίο δημοσιεύεται ως παράρτημα του παρόντος διατάγματος και στο οποίο συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις.

 

2.2. Κατά την αναγνώριση επισημαίνεται ο κυρίαρχος αρχιτεκτονικός τύπος των κτισμάτων του οικισμού. Κυρίαρχος τύπος θεωρείται ο πλέον διαδεδομένος τύπος για τον οικισμό. Κτίριο μεμονωμένο έστω και πολύ αξιόλογο δεν εκφράζει τον κυρίαρχο τύπο.

 

2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία οικισμός έχει αλλοιωθεί εντελώς ώστε να μην διαθέτει παραδοσιακά πρότυπα τρόπου και μορφής δόμησης, ως κυρίαρχος τύπος θεωρείται αυτός των αμέσως γειτονικών προς τον οικισμό.

 

3. Περιεχόμενο των ειδικών όρων δόμησης.

 

3.1. Οι ειδικοί όροι δόμησης αφορούν κατ' αρχήν όλους τους οικισμούς.

 

3.2. Αδιάφοροι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως αδιάφορος κατά τους ορισμούς του παρόντος δύναται να επιβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.

 

α) Ο τρόπος κάλυψης και σε περίπτωση στέγης η επικάλυψη κατά το υλικό και το χρώμα του υλικού αυτού (π.χ. βυζαντινό κεραμίδι χρώμα).

 

β) Οι επιφάνειες των όψεων του κτιρίου σε ότι αφορά τους χρωματισμούς τους.

 

γ) Οι ανοιχτοί εξώστες ως προς τη θέση τους στις όψεις του κτιρίου και το πλάτος τους.

 

δ) Τα στηθαία ή κιγκλιδώματα εξωστών, εξωτερικών κλιμάκων και δωματίων, ως προς το υλικό κατασκευής τους.

 

ε) Τα εξωτερικά ανοίγματα σαν αναλογία στο σύνολο των όψεων του κάθε ορόφου του κτιρίου.

 

ζ) Η περίφραξη του οικοπέδου σχετικά με τον τύπο, και τον χρωματισμό της περίφραξης.

 

3.3. Ενδιαφέροντες οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί σαν ενδιαφέρων κατά τους ορισμούς του παρόντος υποχρεωτικά επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 και οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.

 

α) Τα εμφανή υλικά των όψεων του κτιρίου.

 

β) Τα εξωτερικά ανοίγματα σε ότι αφορά το υλικό κατασκευής, τον τύπο και το χρώμα τους.

 

3.4. Αξιόλογοι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού αξιόλογου κατά τους ορισμούς του παρόντος οι ειδικοί όροι δόμησης υποχρεωτικά επιβάλλουν την τήρηση όλων των ενδείξεων του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.

 

3.5. Για τις περιπτώσεις οικισμών αδιάφορων (παράγραφος 3.2) και οικισμών ενδιαφερόντων (παράγραφος 3.3) οι λοιπές ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης αναφέρονται στη σχετική απόφαση και οι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.