Προεδρικό διάταγμα 24/19

ΠΔ 24/2019: Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24/2019: Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, (ΦΕΚ 39/Α/2019), 04-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 122/Α/1991), όπως ισχύει,

 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

2. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή (ΦΕΚ 4527/Β/2018).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/10410/681/09-01-2018 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Τις υπ' αριθμόν 15/2018, 90/2018 και 19/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Εκπόνηση μελετών

 

Άρθρο 2: Τρόπος εκπόνησης μελετών

Άρθρο 3: Εκπόνηση μελετών με ανάθεση

Άρθρο 4: Εκπόνηση μελετών από την υπηρεσία

Άρθρο 5: Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών

 

Κεφάλαιο Γ: Χρηματοδότηση και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων

 

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών και έργων - Διαχείριση των σχετικών πιστώσεων.

Άρθρο 7: Τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων

 

Κεφάλαιο Δ: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς

 

Άρθρο 8: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς (αναδόχους δημοσίου έργου)

 

Κεφάλαιο Ε: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας (αρχαιολογική αυτεπιστασία)

 

Άρθρο 9: Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά

Άρθρο 10: Προσωπικό επίβλεψης και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας

Άρθρο 11: Προμήθειες - Μισθώσεις - Εργασίες - Υπηρεσίες Επιμέρους μελέτες για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-02-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.