Προεδρικό διάταγμα 19/10/78 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την χορήγηση οιασδήποτε αδείας οικοδομής (ανεγέρσεως νέου κτιρίου, προσθήκης, επισκευής κ.λ.π.) απαιτείται πέραν των απαιτουμένων υπό των κειμένων σχετικών διατάξεων στοιχείων, και η υποβολή τουλάχιστον δύο φωτογραφιών εις τις οποίας να απεικονίζεται το οικόπεδον μετά του τυχόν υπάρχοντος κτίσματος και του αμέσου περιβάλλοντος αυτού.

 

2. Προ της εκδόσεως αδείας ανεγέρσεως νέας οικοδομής, επισκευής, αποκαταστάσεως, προσθήκης ή κατασκευής έργων ή εργασιών καθαιρέσεως απαιτείται η έγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Άδειες εκδοθείσες μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και που εφαρμόστηκαν εις ότι αφορά την αποπεράτωση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου δέον όπως αναθεωρηθούν υποκείμενες εις την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ως προς τις διατάξεις οι οποίες αφορούν εις την μορφήν του κτιρίου, ισχύουσες ως έχουν ως προς τον συντελεστή δομήσεως.

 

4. Η προβλεπομένη υπό της υπ' αριθμού [Α] 37608/05-11-1976 απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού [Α] 18241/12-05-1976 απόφασης περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 361/Δ/1976) τελική θεώρησις της αδείας, απαραίτητος δια την σύνδεση του κτιρίου μετά των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως παρέχεται, δια τους οικισμούς τους περιλαμβανόμενους εις το εν άρθρο 1 του παρόντος πίνακα, μετά την υποβολή δύο τουλάχιστον φωτογραφιών του κτιρίου και της βεβαιώσεως της αρμοδίας πολεοδομικής υπηρεσίας περί της πιστής εφαρμογής των εγκεκριμένων υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχεδίων της μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.