Προεδρικό διάταγμα 19/10/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύνθεση, διάταξη κτιρίων, μορφολογικά στοιχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς την σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίας των όγκων.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται, κατά την κρίσιν της, να επιβάλλει τροποποιήσεις, αναφερόμενες εις την διάσπαση του όγκου του κτιρίου μέχρι και διαχωρισμού εις περισσότερα του ενός κτίρια, εάν τούτο επιβάλλεται από τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά πρότυπα του περιβάλλοντος.

 

2. Οι οικοδομές δέον όπως καλύπτονται δια στέγης μορφής όμοιας των παραδοσιακών (τετρακλινούς, δικλινούς, μονοκλινούς), μετά των αντιστοίχων προεξοχών, ή επιπέδου δώματος μετ' αναλόγου μορφής και διαστάσεων στηθαίου ή συνδυασμού των δύο συστημάτων, κατά τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντος αυτών. Εις περίπτωσιν επιβολής στέγης, απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών αίτινες ακολουθούν τις τοιαύτας του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου, προ της περατώσεως των εργασιών κατασκευής της στέγης. Η στέγη είναι υποχρεωτική έστω και εάν άνωθεν του κατασκευαζόμενου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επί πλέον ορόφου.

 

Εις περίπτωσιν κατασκευής δώματος, τυχόν αναμονές (οπλισμού) καλύπτονται υποχρεωτικώς.

 

3. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής. Οι όψεις διατάσσονται κατά τα επίπεδα κατά την κρίσιν της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου χωρίς εν πάση περιπτώσει να αφίστανται των αναλογιών των εμφανιζομένων εις τα ως άνω πρότυπα.

 

4. Τα βοηθητικά κτίσματα δέον όπως κατασκευάζονται συμφώνως προς τα εις τις προηγούμενες παραγράφους, του παρόντος άρθρου αναφερόμενα δια τα κυρίως κτίρια δύνανται όμως να κατασκευασθούν, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, και δι' ευτελέστερων υλικών, αν τούτο συναντάται εις τον οικισμό ως παραδοσιακό στοιχείο.

 

5. Η κατασκευή ενός εκάστου των κατωτέρων στοιχείων των οικοδομών επιτρέπεται μόνον εάν απαντώνται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση εις τις οικοδομές του αμέσου περιβάλλοντος του κτιρίου.

 

α) Εξωστών ανοικτών ή κλειστών εν εσοχή ή εν εξοχή

β) Προστεγασμάτων

γ) Κλιμάκων ανοιχτών

δ) Στοών

ε) Τοίχων αντιστηρίξεως

στ) Κογχών

ζ) Πέργκολες

η) Αρχιτεκτονικών προεξοχών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων

 

6. Άπαντα τα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία ως και τα κουφώματα και οι καμινάδες προσαρμόζονται ως προς την μορφήν, το υλικόν, τον τρόπο κατασκευής και τους χρωματισμούς, εις τα παραδοσιακά πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντος της οικοδομής.

 

7. Οι περιφράξεις των οικοπέδων, (τοίχοι, κάγκελα, αυλόθυρες, κ.λ.π.) κατασκευάζονται ως προς το υλικόν, την μορφήν και το ύψος κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Η κατασκευή κτιστού περιφράγματος, ελαχίστου ύψους 1.80 m δια την κάλυψη χώρων εργασίας αποθηκών, συνεργείων αυτοκινήτων, βιοτεχνιών κ.λ.π., από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού δύναται να επιβάλλεται όταν καθ' οποιονδήποτε τρόπο εξωτερικεύονται οι ως άνω χρήσεως κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

8. Απαγορεύεται η τοποθέτησις πετασμάτων (τεντών) εις οποιουσδήποτε χώρους, πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λ.π. κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από απόψεως μορφής, χρώματος, υλικού κ.λ.π.

 

9. Απαγορεύεται η ανάρτησις και η εγκατάστασις φωτεινών ή μη διαφημίσεων, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάστασις διαφημίσεων κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου καθοριζόμενης υπ' αυτής συγχρόνως της θέσεως, των διαστάσεων, της μορφής και του περιεχομένου των, ώστε να μη επηρεάζεται ο χαρακτήρας του αμέσου περιβάλλοντός των.

 

10. Επιτρέπεται η τοποθέτησις απλών ή εγχρώμων επιγραφών μεγίστου μήκους όχι μεγαλυτέρου από το πλάτος του ή των ανοιγμάτων εις τα οποία αντιστοιχούν.

 

11. Επιβάλλεται η εγκατάστασις ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεοράσεως κατά οικοδομικό τετράγωνον, εις θέσιν μη εμφανή από των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάστασις μεμονωμένης κεραίας τηλεοράσεως μόνο εις θέσιν η οποία δεν προβάλλεται εις κεντρικό κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή δεν προσβάλει την μορφήν μεμονωμένων μνημείων ή αξιόλογου αισθητικώς συνόλου μετά προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

12. Έκαστον έργον υποδομής (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) και εκάστη εργασία αφορώσα εις την διαμόρφωση τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων κ.λ.π., δέον να διαμορφώνεται κατά τρόπον προσαρμοζόμενο εις τα ανάλογα παραδοσιακά πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ειδικότερα η τοποθέτησις μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και παν έτερον στοιχείον παροχής δέον όπως τοποθετείται εις μη προβαλλόμενη επιφάνεια.

 

13. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας δέον να λαμβάνουν με ίδιες δαπάνες την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών των εντός του οικισμού, ώστε να μην βλάπτεται η εικόνα του συνόλου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.